Zuidhoek Zierikzee


Context VN set links: model = Zuidhoek Zierikzee


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zuidhoek Zierikzee

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd, Betonzuil met ecotop, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Stroomgeul, Vis- of mosselperceel
Ruimtegebruik 
Cultuurhistorie, Ecologie
Jaar 
2015
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 37' 52", 3° 54' 11"
Dijktraject 
dp 214+76 meter - dp 239+74 meterDijktraject Zuidhoek Zierikzee ligt aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland aan de Oosterschelde en langs het havenkanaal vlakbij Zierikzee. Het dijkvak ligt tussen dijkpaal 214+76 meter en dijkpaal 239+74 meter en heeft een lengte van 3,3 kilometer (inclusief havendammen). Waterschap Scheldestromen beheert het dijkvak. Delen ervan zijn verpacht, maar er zijn geen particuliere eigenaren op dit dijktraject. Achter het dijktraject liggen inlagen, die gedeeltelijk in beheer zijn bij Natuurmonumenten.


De belangrijkste bijzonderheden in dit dijktraject

 • Aan de binnenkant van bijna het hele dijktraject liggen de Zuidhoekinlagen. Deze inlagen vormen een natuurgebied. Natuurmonumenten beheert het gebied.
 • Direct vóór het dijkvak, tussen dijkpaal 232 en dijkpaal 237+50 meter, liggen mosselpercelen. Op een strook in het voorland van het traject rust een verleend recht op vast vistuigvisserij. Daarbuiten ligt de geul Roompot, die ter hoogte van de ingang naar het havenkanaal plaatselijk meer dan 50 meter diep is.
 • Bij de haveningang ligt ter hoogte van dijkpaal 221+50 meter de oostelijke havendam. Op de kop van de havendam staat een havenlicht.
 • Ten oosten van de havendam, bij dijkpaal 223 ligt de Kurkenol. Dat is een strekdam met een lengte van circa 300 meter.
 • Bij dijkpaal 235 bevindt zich één van de belangrijkste Zeeuwse duiklocaties. Voor de duikers is daar binnendijks parkeergelegenheid. Een duiktrap op de glooiing zorgt ervoor dat de duiklocatie goed bereikbaar is.
 • Bij dijkpaal 235 kruist de Zeelandbrug het dijktraject. Het landhoofd van de brug ligt binnendijks.
 • In de buurt van dijkpaal 237 heeft in het verleden een dijkval plaatsgevonden.
 • Bij dijkpaal 237+50 meter ligt de Galgenol. In 1999 is een groot deel van de vooroever en een deel van de glooiing van deze kleine nol afgeschoven. De oeverval is daarna hersteld met breuksteen. Op de Galgenol staat een meetpunt voor windkracht en windrichting.


Veel vertraging

Meteen vanaf de start liep de uitvoering van de dijkversterking Zuidhoek Zierikzee veel vertraging op. De belangrijkste reden daarvan was het feit dat de ondergrond van de dijk langs het havenkanaal veel slechter bleek te zijn dan vooraf door onderzoek was vastgesteld. Daardoor moest vrijwel alle grond verbeterd worden. Ook was er vertraging in het aanvoeren van steen voor de kreukelbermen en trof projectbureau Zeeweringen op een gedeelte van de dijk asbest aan onder de oude bekleding, die als chemisch afval afgevoerd moest worden.

Kaart werkgebied

Overzichtskaart Zuidhoek Zierikzee.jpg

Lessons learned
Lesson learned: Beter grondonderzoek

Samenvoegen kleimonsters leidde tot verkeerd beeld
Achteraf concludeerde projectbureau Zeeweringen dat de uitvoering van het grondonderzoek beter had gekund. Waarschijnlijk werden er teveel grondmonsters samengevoegd tot één grondmonster, waardoor een vertekend beeld ontstond.
Lesson learned: Verschillende maten Hillblock in 1 profiel

Hoogteverschil Hillblocks levert probleem op
Om te optimaliseren in materiaalgebruik wordt de zuilhoogte op verschillende hoogtes op het talud bepaald. Dat betekent dat er verschillende hoogtes betonzuilen worden toegepast in 1 profiel. Bij een groot hoogte verschil bij toepassing van Hillblocks komt dan echter de voet van de laagste zuil in de uitholling van de hogere zuil te staan en kan zowel filter als uitwasmateriaal uitspoelen. Met een vloeibaar voegmiddel is dit probleem na plaatsing van de zuilen opgelost. Advies is om al bij het ontwerp hiermee rekening te houden en geen zuilen (Hillblocks) toe te passen met grote hoogte verschillen.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders

Duiklocatie

In het dijktraject, vlakbij de Zeelandbrug, lag een belangrijke duiklocatie. In overleg met de NOB (Nederlandse Onderwater Bond) voorzag projectbureau Zeeweringen deze locatie van nieuwe trappen. Ook verbeterde het op verzoek van en met financiële middelen van de gemeente de parkeerplaats bij de duiklocatie door het opnieuw te asfalteren en belijning voor parkeervakken aan te brengen. Tijdens de dijkversterking vond eind mei het wereldkampioenschap onderwaterfotografie plaats op deze duiklocatie. Projectbureau Zeeweringen hield hier rekening mee door vlak voor en tijdens het wereldkampioenschap geen werkzaamheden bij de duiklocatie uit te voeren. Achteraf bleek dat de dijkversterkingswerkzaamheden eerder in het dijktraject vertraging hadden opgelopen, zodat het projectbureau tijdens de wereldkampioenschappen toch nog niet in de omgeving van de duiklocatie aan het werk was.

Omwonenden

Tegenover het depot bij de duiklocatie was een woonhuis. De bewoners daarvan ondervonden veel last van trillingen als gevolg van het werkverkeer van projectbureau Zeeweringen van en naar het depot en werkzaamheden op het depot. Het projectbureau instrueerde de aannemer om rustig te rijden in de omgeving van de woning en het bevestigde een trillingsmeter aan de gevel. Deze meter werd gekoppeld aan een mobiele telefoon. Bij overschrijding van de trillingsnorm zou het projectbureau direct een bericht hierover ontvangen. Uit de metingen bleek dat de bewoners wel trillingen voelden, maar dat deze niet schadelijk waren voor hun woning. Vlak achter de dijk, eveneens in de buurt van de duiklocatie, lag een camping. Projectbureau Zeeweringen nam voorafgaand aan de werkzaamheden contact op met de eigenaar. Het bleek dat hij zijn bedrijfsactiviteiten beëindigde, voordat het projectbureau startte met de dijkversterking. De eigenaar was jager en een deel van de grond aangrenzend aan het dijkvak behoorde tot zijn jachtgebied. Projectbureau Zeeweringen hield daar rekening mee door na het jachtseizoen met de werkzaamheden te starten.

Referenties

Cultuurhistorie

Houten paaltjes

Op twee locaties in het dijktraject zaten oude palen met cultuurhistorische waarde. Na het aanbrengen van de nieuwe steenbekleding plaatste projectbureau Zeeweringen lokaal soortgelijke palen in de nieuwe glooiingsconstructie om zo het karakteristieke beeld van de dijk te bewaren.

Mammoettand en scheepswrakje

Langs het havenkanaal vond projectbureau Zeeweringen een mammoettand in de klei. En in het voorland langs het dijktraject werd een scheepswrakje gevonden. Na onderzoek door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente bleken beiden geen historische waarde te hebben. Het scheepswrakje werd geruimd en één van de medewerkers aan de dijkversterking nam de mammoettand mee naar huis.

Gebakken steen

In het dijktraject lag een klein stuk dijkbekleding dat bestond uit gebakken stenen. Dit was vooraf bekend en projectbureau Zeeweringen stemde met betrokken partij af hoe het hiermee om zou gaan. Nadat projectbureau Zeeweringen de gebakken stenen had schoongemaakt, maakte een historicus er foto’s van. Vervolgens conserveerde het projectbureau de gebakken stenen en overlaagde ze met nieuwe dijkbekleding. Hierover is een kort artikel verschenen, terug te vinden op de Cultuurhistorische kaart.


Ecologie

Voor dit dijktraject zijn verschillende vergunningen aangevraagd in het kader van natuurbescherming (zie referenties).

Asfalteren havendam

Op verzoek van het waterschap versterkte projectbureau Zeeweringen de havendam van haven De Val door hem te overlagen met asfalt. Deze dam was begroeit met bijzondere wiersoorten. Voorafgaand aan de versterking stelde de projectecoloog van projectbureau Zeeweringen vast dat de wiersoorten geen beschermde status hadden. Het projectbureau was daarom niet verplicht een oplossing te bedenken om de wiersoorten te behouden. Na het bekend maken van het plan om de dam te asfalteren ontving het projectbureau klachten van mensen uit de omgeving van de haven. Zij vonden het jammer dat de begroeiing op de havendam niet meer zichtbaar was. Het projectbureau liet hen weten dat het overlagen van de dam paste binnen de wettelijke kaders.

Proefvak

Langs het hele dijktraject strooide projectbureau Zeeweringen de dijkbekleding van gepenetreerde breuksteen af met lavasteen om zo aangroei van wieren te bevorderen. Daarnaast heeft de Delta Academy een proefvak ingericht over een lengte van 75 meter, waarin gepenetreerde breuksteen werd afgestrooid met verschillende soorten schelpen om zo te kunnen onderzoeken wat dat voor de aangroei van wieren betekent. Meer informatie


Referenties

Transportroutes
De tijdelijke losvoorziening in het havenkanaal

Nieuw fietspad

Tussen de Zeelandbrug en Zierikzee lag een doorgaande fietsroute. Het projectbureau gebruikte deze fietsroute voor het aan- en afvoeren van materialen over de weg. Om gevaarlijke situaties te voorkomen sloot het projectbureau het fietspad af voor fietsers. Het legde in overleg met het waterschap en de provincie (als wegbeheerder) een nieuw fietspad aan vanaf de Zeelandbrug over de kruin van de dijk achter de parkeerplaats van het restaurant bij de Zeelandbrug. Het nieuwe fietspad sloot vervolgens aan op een bestaand fietspad richting Zierikzee. Aan beide zijden van het nieuwe fietspad plaatste het projectbureau tijdelijk hekken, zodat fietser gedwongen werden de nieuwe route te volgen.

Tijdelijke losvoorziening

Projectbureau Zeeweringen liet ook materialen aanvoeren over het water. Daarvoor liet het een tijdelijke losvoorziening maken in het havenkanaal. Tijdens de uitvoering bleek dat op deze locatie extra grond verbeterd moest worden, waardoor de losvoorziening tijdelijk buiten gebruik was. Daarom liet het projectbureau materialen in de haven van Kats lossen en bracht die per vrachtauto naar dijktraject Zuidhoek Zierikzee. Projectbureau Zeeweringen ontving vervolgens klachten over overlast van omwonenden van de haven van Kats. In de omgeving van het dijktraject leidden de transporten over de weg niet tot overlast, omdat daar niet veel mensen wonen.
Referenties

Communicatie

In het omgevingsplan zijn alle stakeholders met bijbehorende communicatiemiddelen en deadlines opgenomen. Het projectbureau heeft voor dit dijktraject verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals informatieborden, social media, huis-aan-huiskranten en persoonlijke gesprekken.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

De dijkbekleding tussen dijkpaal 207 en dijkpaal 214+76 meter bestaat uit betonzuilen met een eco-toplaag. Tussen dijkpaal 214+76 meter en dijkpaal 216 lagen diverse betonblokken (30x30, diaboolblokken, spijkerglooiing). Daarboven lagen verschillende soorten natuursteen, ingegoten met beton.

Tussen dijkpaal 216 en dijkpaal 218 lag over het hele talud een toplaag van breuksteen, ingegoten met gietasfalt. Op sommige hooggelegen delen waren bekledingen van doorgroeistenen en betonblokken zichtbaar.

De steenbekleding tussen dijkpaal 218 en de oostelijke havendam bij dijkpaal 221+50 meter bestond uit vakken basalt en diverse soorten betonblokken. Tussen de oostelijke havendam en de Kurkenol, van dijkpaal 221+50 meter tot dijkpaal 223 kwam voornamelijk basalt, Vilvoordse steen, graniet en Lessinische steen voor. Deze natuursteenbekleding was voor een groot deel ingegoten met beton.

Van dijkpaal 223 tot dijkpaal 233+11 meter bestond de bekleding op de ondertafel grotendeels uit granietblokken en basalt. De boventafel was bekleed met Vilvoordse steen, afgewisseld met vakken basalt. Zowel de Vilvoordse steen als het basalt waren ingegoten met beton. Daarboven lagen Haringmanblokken tot aan de buitenberm.

Tussen dijkpaal 233+11 meter en dijkpaal 237+50 meter bestond de ondertafel uit bekleding van basalt. Tussen dijkpaal 236 en 237 was het basalt overlaagd met breuksteen, ingegoten met gietasfalt. Op de boventafel en buitenberm lag bekleding van Vilvoordse steen en basalt, ook hier veelal ingegoten met beton. In de buurt van dijkpaal 235 lag op de boventafel een overlaging van Grauwacke.

Langs haven De Val, tussen dijkpaal 237+50 meter en dijkpaal 239+74 meter bestond de ondertafel uit Grauwacke, Vilvoordse steen ingegoten met beton, blokken van gebakken steen en basalton. De boventafel op dit deel van het dijktraject was bekleed met Haringmanblokken, Vilvoordse steen en basalt.


Toetsing

Waterschap Scheldestromen toetste het dijktraject aan de veiligheidsnorm, zoals die omschreven is in de Waterwet. Daaruit bleek dat de aanwezige bekleding tussen dijkpaal 207 en dijkpaal 214+76 in orde was. De gepenetreerde breuksteen op de ondertafel tussen dijkpaal 216 en dijkpaal 218 kon technisch behouden blijven. De Grauwacke bij dijkpaal 235, tussen dijkpaal 236 en dijkpaal 237 en tussen dijkpaal 237+50 meter en dijkpaal 238+15 meter kon eveneens behouden blijven, op voorwaarde dat deze inpasbaar zou zijn in het nieuwe ontwerp. De overige bekleding tussen dijkpaal 214+76 meter en dijkpaal 239+74 meter was afgekeurd. De kreukelberm scoorde over het hele dijkvak onvoldoende. Op de trajecten tussen dijkpaal 234+40 meter en dijkpaal 235+35 meter en tussen dijkpaal 237 en dijkpaal 237+50 meter was wel voldoende steen van de juiste sortering aanwezig. De nieuwe kreukelberm kon hier gemaakt worden door de aanwezige stenen te herprofileren. Tussen dijkpaal 220 en dijkpaal 221+50 meter was de kruinhoogte van de dijk te laag.


Ontwerp

Het voorontwerp, de variantenafweging en het definitieve ontwerp van het dijktraject zijn uitgebreid omschreven in de ontwerpnota. Het dijktraject is daarin onderverdeeld in vijf deelgebieden:

 • deelgebied 1: van dijkpaal 214+76 meter tot dijkpaal 221+50 meter
 • deelgebied 2: van dijkpaal 221+50 meter tot dijkpaal 223
 • deelgebied 3: van dijkpaal 223 tot dijkpaal 233+11 meter
 • deelgebied 4: van dijkpaal 233+11 meter tot dijkpaal 237+50 meter
 • deelgebied 5: van dijkpaal 237+50 meter tot dijkpaal 239+74 meter

Samengevat ziet het ontwerp er als volgt uit:

De ondertafel in de deelgebieden 1, 3 en 4 is bekleed met breuksteen, ingegoten met gietasfalt en afgestrooid met lavasteen. De bekleding van de boventafel bestaat in deze deelgebieden uit betonzuilen. Gekantelde haringmanblokken vormen de bekleding van de onder- en boventafel in deelgebied 2. In deelgebied 5 is het bestaande Grauwacke behouden en aangevuld met breuksteen, ingegoten met gietasfalt en afgestrooid met lavasteen. De boventafel is net als in de deelgebieden 1, 3 en 4 bekleed met betonzuilen.

Bijzonderheden

Dijkverhoging

Langs het havenkanaal, tussen dijkpaal 220 en dijkpaal 221+50 meter, was de kruinhoogte van de dijk te laag. Daarom paste projectbureau Zeeweringen op dit deel niet alleen de steenbekleding aan; ook de kruin van de dijk werd verhoogd.


Havenkanaal

Langs het havenkanaal haalde projectbureau Zeeweringen de bestaande bekleding weg en bracht nieuwe aan. Vanuit ecologisch oogpunt had het projectbureau op de ondertafel betonzuilen moeten aanbrengen, maar daarvoor was het talud te steil en was er te weinig ruimte. In overleg met de projectecoloog bekleedde het projectbureau daarom de ondertafel met breuksteen, ingegoten met gietasfalt en afgestrooid met lavasteen.


Bekleding op bekleding

Langs de Oosterschelde handhaafde projectbureau Zeeweringen de oude bekleding op zowel de onder- als de boventafel en overlaagde deze met nieuwe steenbekleding. Het overlagen van oude bekleding met nieuwe betonzuilen biedt veel voordelen. Het is duurzaam en het bespaart tijd en geld. Het is immers niet nodig om de oude bekleding te verwijderen en af te voeren. De reeds bestaande dijkbekleding weegt mee in de dijkversterking en het verbeteren van de ondergrond is overbodig.


Oostelijke havendam

De oostelijke havendam ter hoogte van dijkpaal 221+50 meter zou projectbureau Zeeweringen normaal gesproken met een verborgen glooiing passeren, waardoor de dam zelf versterkt hoefde te worden. Het waterschap wilde echter in het kader van beheer en onderhoud de dam wel versterken. Daarom overlaagde het projectbureau de dam met gepenetreerde breuksteen. Daardoor voldeed hij aan de veiligheidsnorm en hoefde het projectbureau geen verborgen glooiing meer aan te brengen.


Buitenberm Oosterschelde

Langs de Oosterschelde lag de buitenberm hoger dan het ontwerppeil. Projectbureau Zeeweringen koos ervoor de buitenberm niet te verlagen, maar de oorspronkelijke hoogte te handhaven. Daardoor waren er meer zuilen nodig. Omdat het te bekleden deel tot aan de buitenberm hoger was dan normaal, kon het projectbureau kleinere zuilen toepassen en toch voldoen aan de veiligheidsnorm. De keuze om de oorspronkelijke hoogte van de buitenberm te handhaven leidde niet tot extra kosten, omdat de kleinere zuilen voordeliger waren dan de zuilen die normaal gesproken worden toegepast en het projectbureau de buitenberm niet hoefde te verleggen.


Onderhoudpad

Langs het havenkanaal liet projectbureau Zeeweringen een buitenberm met een onderhoudspad van open steenasfalt aanleggen. Zowel dit onderhoudspad, als dat langs de Oosterschelde was niet toegankelijk voor fietsers, omdat er buitendijks langs bijna het hele traject een natuurgebied ligt. Alleen ter plaatse van de duiklocatie vlakbij de Zeelandbrug asfalteerde projectbureau Zeeweringen een klein deel van het onderhoudspad om het beloopbaar te maken voor duikers.

Werk met werk

Havendam haven De Val

Aan de oostkant van dijktraject Zuidhoek Zierikzee ligt haven De Val. In het kader van beheer en onderhoud versterkte projectbureau Zeeweringen op verzoek van het waterschap de havendam van deze haven.


Duiklocatie

Ten westen van de Zeelandburg ligt een duiklocatie in het dijktraject. Projectbureau Zeeweringen verving de duiktrap die daar op de glooiing zat. Op verzoek van de gemeente en de NOB (Nederlandse Onderwater Bond) legde het projectbureau ten oosten van de brug een tweede trap op de glooiing aan, ter vervanging van de ringen die de duikers daar voorheen gebruikten om het water in te gaan. Over de kruin van de dijk liep bovendien een trap, die in slechte staat verkeerde. Op deze locatie legde het projectbureau een nieuwe, extra brede trap aan. Projectbureau Zeeweringen gebruikte de parkeerplaats bij de duiklocatie als depot. De gemeente wilde deze parkeerplaats graag verbeteren. In overleg met de gemeente voorzag het projectbureau de parkeerplaats na afloop van de werkzaamheden van een nieuwe asfaltlaag en bracht daarop belijning voor de parkeervakken aan.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract en uitvoering
Aan het werk bij de Zeelandbrug
Sprong in Hillblocks

Aanleg fietspad

Tussen de Zeelandbrug en Zierikzee lag een doorgaande fietsroute. Het projectbureau gebruikte deze fietsroute voor het aan- en afvoeren van materialen over de weg. Het legde daarom in overleg met het waterschap en de provincie (als wegbeheerder) een nieuw fietspad aan vanaf de Zeelandbrug over de kruin van de dijk achter de parkeerplaats van het restaurant bij de Zeelandbrug. Tijdens het aanleggen van dit fietspad kwam het projectbureau stroom- en signaalkabels en rioleringsbuizen tegen, die niet op tekeningen aangegeven stonden. Deze kabels en buizen moesten verlegd worden. Als ze wel op tekeningen hadden gestaan, had het projectbureau dat voorafgaand aan de werkzaamheden met de eigenaren van de kabels en buizen kunnen afstemmen. Nu moest dat tijdens de uitvoering, waardoor de werkzaamheden tijdelijk stillagen. Daardoor liep projectbureau Zeeweringen al in de beginfase van het project vertraging op.

Grondverbetering langs havenkanaal

Voor de dijkversterking langs het havenkanaal zou projectbureau Zeeweringen volgens onderzoeken vooraf de bestaande kleilaag op de meeste plaatsen in het traject kunnen hergebruiken. Toen de aannemer daar startte met het afgraven van de grond bleek de kwaliteit ervan heel slecht te zijn. Het projectbureau paste het profiel van de dijk dusdanig aan, dat de aannemer zoveel mogelijk grond opnieuw kon gebruiken. Daarnaast zette het projectbureau twee partijen grond in die over waren uit voorgaande dijkversterkingen. Aanvullend kocht het nog zo’n 30.000 kuub klei in. Het nauwelijks kunnen hergebruiken van de bestaande klei leidde tot vertraging en extra kosten.


Lessons Learned

Achteraf concludeerde projectbureau Zeeweringen dat de uitvoering van het grondonderzoek beter had gekund. Waarschijnlijk werden er teveel grondmonsters samengevoegd tot één grondmonster, waardoor een vertekend beeld ontstond.

Onbekende kabel

In de dijk langs het havenkanaal bleek een ondergrondse kabel te liggen in de lengterichting van de dijk. De kabel stond niet op tekeningen. Ook bij het waterschap, de gemeente en het Klic (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) was geen informatie over de kabel beschikbaar. Projectbureau Zeeweringen liet metingen verrichten om vast te stellen wat voor een soort kabel het was. Daaruit bleek dat er geen (hoog)spanning op stond of signalen doorheen gingen. De gemeente besloot naar aanleiding van deze metingen dat de kabel geen waarde had. Toen daar duidelijkheid over was, wist projectbureau Zeeweringen dat het geen maatregelen hoefde te treffen om de kabel te beschermen en kon het de graafwerkzaamheden op de dijk vervolgen.

Tweede onbekende kabel

Toen projectbureau Zeeweringen startte met de graafwerkzaamheden voor het aanleggen van de kreukelberm trof het een oud scheepswrakje voor het dijkvak. Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bleek dat het wrakje geen cultuurhistorische waarde had en dat het verwijderd mocht worden. Bij de berging van het wrakje stuitte het projectbureau op nog een onbekende kabel, die niet op tekeningen aangegeven stond. Na het volgen van de dan te doen gebruikelijke procedure, meldde zich geen eigenaar en verwijderde het projectbureau de kabel over de lengte waar hij in de weg lag.

Glasvezelkabel

Vlakbij de Zeelandbrug doorkruisen belangrijke glasvezelkabels van KPN vanuit de Oosterschelde de dijk. Projectbureau Zeeweringen nam ter hoogte van deze kabels beschermde maatregelen, zodat de kabels niet zouden beschadigen als gevolg van de dijkversterkingswerkzaamheden.

Oeverval

Bij de aanleg van glasvezelkabels van KPN in 1999 spoelde een deel van het talud vlakbij de Zeelandbrug in de Oosterschelde. Om te voorkomen dat dit opnieuw zou gebeuren, overlaagde projectbureau Zeeweringen de dijkbekleding van gepenetreerde breuksteen op dat deel van de dijk opnieuw met gepenetreerde breuksteen in plaats van met betonzuilen. Het gebruikte daarvoor geen zware machines, zodat de kans op afschuiving nihil was.

Asbest

In een deel van het dijktraject bleek asbestverdacht materiaal onder de oude dijkbekleding te zitten. Naar aanleiding daarvan moet projectbureau Zeeweringen een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in het hele dijktraject. Gedurende het onderzoek dekte projectbureau Zeeweringen het gevonden asbest af met rijplaten, zodat de aannemer zijn werkzaamheden op de dijk kon vervolgen. Uit het onderzoek bleek dat de hoeveelheid gevonden asbest gering was. Het projectbureau voerde de asbest af als chemisch afval.

Aanvoer breuksteen

Projectbureau Zeeweringen ondervond problemen met de aanvoer van breuksteen vanuit België en Duitsland als gevolg van de lage waterstand in de rivieren. Daardoor waren er niet voldoende schepen beschikbaar voor de aanvoer van die stenen.

Verschillende Hillblocks

Door optimalisatie in het ontwerp waren verschillende hoogtes van de Hillblocks opgenomen in een dwarsprofiel. Het hoogteverschil tussen de zuilen was echter zo groot dat de voet van de ene zuil bijna in de uitholling van de ander zuil kwam. Hierdoor bestond de kans op uitspoelen van invoeg- en filtermateriaal. De aannemer kwam met het voorstel om vloeibare voegmortel te gebruiken om daarmee het inwas- en filtermateriaal vast te leggen zonder dat dit zichtbaar zou worden (zoals bij ingieten met gietasfalt het geval zou zijn); het voegmateriaal kan namelijk met een lans tussen de zuilen worden ingebracht.
Projectbeheer controleprocessen

Projectbeheersing

Meteen vanaf de start liep de uitvoering van de dijkversterking Zuidhoek Zierikzee veel vertraging op. De belangrijkste reden daarvan was het feit dat de ondergrond van de dijk langs het havenkanaal veel slechter bleek te zijn dan vooraf door onderzoek was vastgesteld. Daardoor moest vrijwel alle grond verbeterd worden. Ook was er vertraging in het aanvoeren van steen voor de kreukelbermen en trof projectbureau Zeeweringen op een gedeelte van de dijk asbest aan onder de oude bekleding, die als chemisch afval afgevoerd moest worden. Uiteindelijk leidde de vertragingen ertoe dat de dijkversterking niet voor de afgesproken datum van 1 oktober (het begin van het stormseizoen) gereed was. De financiële consequenties van deze vertragingen en met name van de grondverbetering waren dusdanig groot, dat het projectbudget fors werd overschreden.

Kerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares