Troebelheid waterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Troebelheid water

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Troebelheid water

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Troebelheid water

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Troebelheid water

Result = Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Troebelheid water

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Troebelheid water

Result =

End Set VN link
De troebelheid van de waterkolom heeft een indirecte invloed op de zeegrassen, aangezien zij de hoeveelheid licht onder water sterk beïnvloedt. De troebelheid wordt bepaald door de hoeveelheid zwevende deeltjes in de waterlaag, zoals het zwevend stof, fytoplankton en slib. Factoren die een kortdurend effect hebben op het zwevendstofgehalte in de waterlaag zijn de hydrodynamische condities bepaald door golven (veroorzaakt door wind) en stromingen (veroorzaakt door getij). Deze hydronamische factoren hebben een grotere invloed in de eulitorale zone dan in de sublitorale zone. In de eulitorale zone treden er dan ook grotere fluctuaties op. Golven en stromingen bepalen in hoge mate de sedimentatie op de bodem, resuspensie vanaf de bodem en daarmee de accumulatie van slib.

Daarnaast heeft ook het zoutgehalte, met name de gradiënt in estuaria, een grote invloed op de troebelheid. Dit effect is permanent doordat het zoutgehalte de vlokvorming van de slibdeeltjes en de sedimentatie rond het troebelheidsmaximum beïnvloedt. Er is een relatie te zijn tussen het zwevendstofgehalte en de getijfase. Het zwevendstofgehalte is ten tijde van de kentering lager (tot wel 50 %) dan het gemiddelde over het getij. Ten tijde van de hoogste stroomsnelheden tussen de kenteringen in is het zwevendstofgehalte veel hoger (ook tot wel 50%) dan het gemiddelde, waarbij de hoogste piek zowel bij de vloedstroom als bij de ebstroom kan voorkomen. Daardoor bleek het doorzicht bij de kentering tot 20 % hoger dan het gemiddelde te zijn en bij de hoogste stroomsnelheden tot 20 % lager te zijn.

Figuur 1: Gemiddelde dagelijkse instraling (PAR) op verschillende diepten tijdens het groeiseizoen (mei-augustus) bij verschillende troebelheden (als extinctiecoefficiënt: k-waarden) die de jaren 1930, 1970, 1988 en de periode 1983/1984 vertegenwoordigen. De maximale diepte van het voorkomen van Zostera marina is weergegeven op de Y-as (Wijgergangs en de Jong, 1999)


Indien de troebelheid hoger wordt (zoals dat in de Waddenzee het geval was na 1930) dringt er minder licht in de waterkolom door. Hierdoor is er minder licht voor de planten beschikbaar op een bepaalde diepte waardoor het mogelijke verspreidingsgebied van zeegras beperkt wordt tot de minder diepe plekken. De planten die dieper voorkomen verdwijnen daar indien het doordringende licht onder het compensatiepunt ligt (zie Licht). De maximale dieptegrens voor de verspreiding van zeegras neemt af met toenemende troebelheid. Het effect van de veranderingen in de troebelheid van het water op de diepteverspreiding van zeegras is weergegeven in Figuur 1.

Figuur 2: Simulatie van de productie (g m-2) van bovengrondse zeegrasbiomassa na twee groeiseizoenen met een 'gemiddelde' hoeveelheid zonneschijn in de litorale zone (links) en de sublitorale zone (rechts) Voor verschillende extinctiewaarden (k-value). ). Diepte t.o.v. gemiddeld zeeniveau. (Wijgergangs en de Jong, 1999)


De directe invloed van de waterlaag op de lichtdoordringing naar de planten is te kwantificeren met behulp van de groei of productie van de zeegrassen. In Figuur 2 is de groei van een litorale en een sublitorale zeegraspopulatie gesimuleerd op verschillende diepten en bij verschillende waarden voor de troebelheid van de waterkolom (k-waarde). Naarmate het water helderder is (lagere k-waarde) komen de planten tot op grotere diepte voor en is de productie groter.

Troebelheid en zuurstofgehalte bodem

Troebelheid en zuurstofgehalte van de bodem blijken de twee belangrijkste factoren te zijn die het voorkomen van Zostera marina voorspellen. Van der Heide et al. (2009) hebben een onderzoek uitgevoerd naar dertig variabelen die de aan- of afwezigheid van zeegras bepalen op 84 locaties van (voormalige) groeiplaatsen van Zostera marina en Zostera noltii verspreid over West-Europa. Daaruit kwam naar voren dat voor Zostera marina met behulp van een logistisch regressiemodel de redoxpotentiaal van de bodem en de troebelheid van het water (extinctiecoëfficiënt) voor 77% van de waarnemingen de aan- of afwezigheid correct bleek te verklaren.ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares