Transport van zeegraszaadSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Transport van zeegraszaad

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Transport van zeegraszaad

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Transport van zeegraszaad

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Transport van zeegraszaad

Result = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Transport van zeegraszaad

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Transport van zeegraszaad

Result =

End Set VN link
Erftemeijer et al. (2008) hebben de rol van zaadtransport voor zeegrasherstel bestudeerd aan de hand van een modelstudie van het potentiële transport van zaden en (drijvende) bloeiende stengels van het zeegras vanuit het bestaande zeegrasveld in de Eems-Dollard naar andere delen van de (Oostelijke) Waddenzee. Bij deze modelstudie is gebruik gemaakt van gedetailleerde veldgegevens verzameld in het kader van een zeegrasmonitoringsproject in 2003. De dichtheid van de bloeistengels (tot 7,8 m-2) en de totale hoeveelheid zaden (1094 miljoen jaar-1) werd ingevoerd in een 3D-transportmodel. Met behulp van de winddata van tien opeenvolgende jaren werd bepaald dat de belangrijkste transportrichting noordoost is, waardoor de westelijke verspreiding van zeegraszaad in de Waddenzee beperkt wordt. Op basis van de modelberekeningen is uiteindelijk een overzichtskaart opgesteld van de gemiddelde zaadverspreiding. De overzichtskaart is vergeleken met de habitatsgeschiktheidskaart die was opgesteld door De Jong et al. (2005). Hierdoor kwam naar voren hoe groot de kans is dat voldoende zeegraszaden door middel van natuurlijke transportmechanismen (in voldoende dichtheden) terecht kunnen komen op voor zeegras geschikte, maar thans nog onbegroeide locaties in de Waddenzee. Het effect van wind op het zeegraszaadtransport blijkt groot. De overheersend zuidwestelijke wind in het onderzoeksgebied is beperkend voor westwaartse kolonisatie van zeegras, maar periodieke oostenwind (15% van de tijd) en incidentele oosterstormen zouden het zeegras in staat moeten kunnen stellen om kleine groeikernen te vestigen die als ‘stepping stones’ fungeren voor verdergaand herstel in westelijke richting.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares