OpslibbingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Opslibbing

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Opslibbing

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Opslibbing

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Opslibbing

Result = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Opslibbing

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Opslibbing

Result =

End Set VN linkVan der Graaf en Wannink (2007) toonden aan dat zeegras langs de Groninger kust voorkomt in gebieden waar de opslibbing relatief laag is. Langs de Friese kust is de opslibbing veel hoger dan langs de Groninger kust. Deze verhoogde opslibbing, gecombineerd met een hoge saliniteit, hoge fluctuaties in saliniteit en een slikkige bodem is waarschijnlijk de oorzaak dat zeegras niet langs de Friese kust voorkomt. In de periode 1989-1998 heeft damonderhoud en vakverkleining plaatsgevonden in gebieden langs de Groninger en Friese kust. In beide gevallen heeft dit geleid tot een hogere opslibbing. In Groningen lijkt het zeegras hierdoor niet of nauwelijks beïnvloed te zijn. De verslechterde groeicondities door verhoogde opslibbing worden hier wellicht gecompenseerd door verbeterde hydrodynamiek.

Conclusie

Langs de Groninger kust lijkt zeegras zichzelf te handhaven. Langs de Friese kust zal zeegras door de hoge opslibbing niet vanzelf verschijnen. Er liggen wellicht echter wel mogelijkheden voor de vestiging van klein zeegras in het oostelijk deel van de Friese kust. In dit gebied is het zoutgehalte hoog en zijn de fluctuaties in zoutgehalte laag vergeleken met het westelijk deel van de Friese kust. De opslibbing neemt hier geleidelijk af. Werkzaamheden zoals vakverkleining en damonderhoud verhogen de opslibbing en maken het gebied hierdoor ongeschikt voor klein zeegras. Verder verwaarlozing van de kwelderwerken in dit deel lijkt daarom de beste kansen te bieden voor de groei van klein zeegras. Verspreiding van klein zeegras naar dit gebied kan plaatsvinden door natuurlijk transport vanaf Terschelling of door het ‘uitzaaien’ van wortelmateriaal.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares