LichtSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Licht

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Licht

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Licht

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Licht

Result = Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN, Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Licht

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Licht

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Theoretische dagelijkse lichtcurve met daarin de ligging van het lichtverzadigingspunt en –duur (Is en Hsat) en het lichtcompensatiepunt en –duur (Ic en Hcomp)

Submers Zostera marina dient minimaal de respiratie te compenseren door de assimilatie. Daartoe heeft de plant gedurende het hele jaar een minimale hoeveelheid licht nodig (Ic in figuur 1) gedurende een minimum tijd (Hcomp in figuur 1). Pas boven dit minimumniveau kan er sprake zijn van groei en bloei, maar bij een toenemende hoeveelheid licht treedt er op een gegeven moment verzadiging op. Boven dit lichtverzadigingspunt, Is treedt geen extra groei meer op. Boven extreem hoge lichtwaarden stopt de assimilatie zelfs geheel. Ic en Hcomp zijn beide afhankelijk van de temperatuur van het water en variëren dus gedurende het jaar. In de VS werd een jaargemiddelde minimale lichtcompensatieperiode (Hcomp) van 12,3 uur gevonden. Gebaseerd op dit gegeven is de relatie bepaald tussen de helderheid van het water en de maximale diepte waarop Zostera marina (sublitoraal) het hele jaar kan leven:

Zc=1,62/K of Zc=0,95*Zsd

Ze = maximum diepte voor Zostera marina K = extinctiecoëfficiënt gemiddeld over het jaar Zsd = zichtdiepte als Secchidiepte gemiddeld over het jaar

In tabel 1 staan een aantal waarden voor Ic en Hcomp die in de literatuur zijn gevonden (de Jong en de Jonge, 1989).Het feit dat de lichtverzadigingswaarden voor Zostera noltii hoger liggen dan voor Zostera marina wordt verklaard door het feit dat eerstgenoemde meer droogvalt en daarbij wordt blootgesteld aan hogere lichtintensiteiten.

.
Tabel: 1: Enkele waarden uit de literatuur voor het lichtverzadigingspunt (Is) en lichtcompensatiepunt (Ic). Zie voor de bronnen de Jong en de Jonge, 1989
Soort Lichtverzadigingspunt (Is) in µE m-2 s-1 Lichtcompensatiepunt (Ic) in µE m-2 s-1 Maximaal gebruikte lichtintensiteit in µE m-2 s-1
Zostera marina 100 10 800
Zostera marina 60-100 - 830
Zostera marina 230 28 1200
Zostera marina 800-1100 30-35 3600
Zostera noltii 3600 30-35 5900

Relatie met diepte

Uit een groeimodel voor submers Zostera marina in het Grevelingenmeer blijkt onder meer dat de groei van Zostera marina achtereenvolgens beperkt wordt door:

  • de beschikbare ruimte (in de zone <2 m diep);
  • de aanwezigheid (of beter afwezigheid) van ondergrondse biomassa (in de zone van 1 - 5 m);
  • het licht (in de zone >3 m diep).

Tevens bleek uit het model dat Zostera marina in de diepere delen (volgens het model >2 m) in principe ieder jaar opnieuw uit zaad moet opkomen, omdat er te weinig ondergrondse biomassa wordt gevormd om te kunnen overwinteren. Alleen in de ondiepere delen overwintert het zeegras als wortelstok. Deze modeluitkomsten kwamen overeen met de veldsituatie, waar Zostera marina in de diepere delen een sterk verminderde ondergrondse biomassa had en waar veel zaailingen in de diepere delen werden aangetroffen (de Jong en de Jonge, 1989). Ook in de VS is gevonden dat planten wel dieper kunnen voorkomen, maar dat dit door lichtgebrek in de winter slechts tijdelijke vestigingen uit zaad betreft, die jaarlijks opnieuw moeten plaatsvinden.

Beschaduwing

In experimenten werd gevonden dat vermindering van de lichtinstraling leidt tot vermindering van de groei. Bij een instraling minder dan 50 μE cm-2 dag-1 bleek dat de groeireductie groot was (ca. 50% van de groei bij 300 - 400 μE cm-2 dag-1). Diverse onderzoeken geven aan dat fytoplankton in het water en epifyten op de planten een grote invloed hebben op de groeimogelijkheid van Zostera marina, omdat er beschaduwing (lichtvermindering) optreedt in het voor de groei belangrijke gebied van 400 -700 nm. Er worden lichtreducties aan het bladoppervlak genoemd, die kunnen oplopen tot 80 a 90% van de potentieel op een bepaalde diepte beschikbare hoeveelheid licht (de Jong en de Jonge, 1989).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares