Ecologie van zeegras in de WaddenzeeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee

Result = Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee

Result =

End Set VN linkZeegrassen zijn vaatplanten van ondiepe kustwateren die de stabilisatie van hun omgeving en de biodiversiteit bevorderen. In Nederland komen groot en klein zeegras voor. Groot zeegras kent een flexibele vorm (meestal eenjarig) die litoraal en submers voorkomt, en een robuuste vorm (meestal meerjarig) die sublitoraal voorkomt. Klein zeegras is een meerjarige litorale soort. Het verdwijnen van sublitoraal zeegras uit de westelijke Waddenzee in 1932 viel samen met de uitbraak van de wierziekte en de voltooiing van de Afsluitdijk. Vanaf 1965 ging ook het litoraal zeegras sterk achteruit. Eind jaren ‘80 werd groot zeegras aangemerkt als indicatorsoort en werd onderzoek naar mogelijkheden tot herstel gestart.

Ondanks de achteruitgang heeft de Waddenzee met 200 km2 aan zeegrasvelden de grootste litorale zeegraspopualatie van Europa. 80% daarvan komt voor in de Noordelijke Wadenzee. De verspreiding van groot en klein zeegras in de gehele Waddenzee en de kwaliteit van de populaties worden gerapporteerd in het Wadden Sea Quality Status Report.

Onderstaande conceptmap visualiseert de belangrijkste relaties die de ecologie en de herstelmaatregelen van het zeegras in de Waddenzee beschrijven. De onderdelen van de map zijn aanklikbaar waarmee de onderliggende informatie weergegeven wordt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.Referenties
  • Wadden Sea Quality Status Report, Dolch, T. E. O. Folmer, M. S. Frederiksen, M. Herlyn, M. M. van Katwijk, K. Kolbe, D. Krause-Jensen, P. Schmedes, E. P. Westerbeek, 8 mei 2019.
Zeegras Invang van sediment VN Zeegras Voortplanting VN Zeegras Groei en ontwikkeling zeegras VN Zeegras Troebelheid water VN Zeegras Licht VN Zeegras Zoutgehalte VN Zeegras Nutriënten VN Zeegras Waterdynamiek VN Zeegras Begrazing VN Zeegras Wasting disease VN Zeegras Temperatuur VN Zeegras Bodem VN Zeegras Hoogte/diepte VN Zeegras Epifyten en perifyton VN Zeegras Wadpier VN Zeegras Visserij VN Zeegras Eutrofiëring VN Zeegras Baggeren zandwinningen specieberging VN Zeegras Waterbouwkundige werken VN Zeegras Verontreiniging met milieugevaarlijke stoffen VN Zeegras Menselijke activiteiten VN Zeegras Ecosysteemfuncties zeegras VN Zeegras Macroalgenbloei VN Zeegras Klimaatverandering VN Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN Zeegras Ecosysteemfuncties zeegras VN Zeegras Aanleg van de Afsluitdijk VN Zeegras Wasting disease VN Zeegras Groei en ontwikkeling zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Troebelheid Waddenzee VN Zeegras Zoutgehalte Waddenzee VN Zeegras Waterdynamiek Waddenzee VN Zeegras Licht VN Zeegras Getijdeamplitude Waddenzee VN Zeegras Transport van zeegraszaad VN Zeegras Opslibbing VN Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Ecologie van zeegras VN Zeegras Zeegras VNEcologie zeegras V20190417
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares