WetgevingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Wetgeving

Result = Visie-beleid-wetgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Wetgeving

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Wetgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Wetgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Wetgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Wetgeving

Result = Beleid VN, Ministerie van Infrastructuur en Milieu VN, Onteigening VN, Programma van eisen VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Visie-beleid-wetgeving
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Flora- en faunawet, Kaderrichtlijn Water, Skos Natuurbeschermingswet, Veiligheidsnorm, Waterwet, Wegenwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gerelateerd concept 
Beleid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Programma van eisen, Onteigening
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares