VrijgavedocumentSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Vrijgavedocument

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Vrijgavedocument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Vrijgavedocument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Vrijgavedocument

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Vrijgavedocument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Vrijgavedocument

Result =

End Set VN linkVrijgavedocument

Het Vrijgavedocument is het definitieve eindresultaat van het toetsingsproces en vormt mede de basis voor het nieuwe ontwetrp. In dit proces zijn de volgende stappen doorlopen:

1. vrijgavetoetsing

De beheerder levert een toetsing aan die wordt gecontroleerd en eventueel aangevuld op grond van een veldbezoek. De steenbekleding wordt vervolgens opnieuw getoetst met de meest actuele rekenmethodes en bij de hydraulische randvoorwaarden die gebruikt zullen worden bij het ontwerp. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen welke bekledingstafels wel en niet gehandhaafd kunnen worden. Hierna wordt het dijkvak vrijgegeven voor het ontwerp;

2. Aanvullend onderzoek

Bij de beheerder is relatief weinig bekend over de onderlagen van de bekleding en over de kreukelberm. Daarom worden op elk dijkvak grondboringen gedaan en worden het teenniveau en de kreukelberm ingemeten. Ten behoeve van geavanceerde toetsing wordt soms nog ander onderzoek gedaan;

3. Geavanceerde toetsing steenbekleding

Als de vrijgavetoetsing geen uitsluitsel geeft over een bekledingstafel en als deze in te passen zou zijn in het nieuwe ontwerp dan wordt op basis van aanvullende gegevens een geavanceerde toetsing gedaan om deze definitief goed- of af te keuren.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares