Vormen toetsoordeelSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Vormen toetsoordeel Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Vormen toetsoordeel Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Vormen toetsoordeel Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Vormen toetsoordeel Noordwaard

Result = Opstellen toetsmethode Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Vormen toetsoordeel Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Vormen toetsoordeel Noordwaard

Result =

End Set VN linkDe voorgestelde toetsmethode is weergegeven in Figuur 3.2. De methode bestaat uit 5 stappen, die hieronder staan beschreven.
Figuur 3.2: Beoordelingsschema van dijkhoogte en -bekleding inclusief invloed van de griend

Stap 1: Visuele inspectie en maatregelen bij bijzondere gebeurtenissen. In de visuele inspectie wordt de algehele staat van de griend beoordeeld en wordt specifiek gekeken of er ziektes zijn die een bedreiging vormen. Aanbevolen wordt om foto’s te maken en deze te vergelijken met foto’s van de vorige toetsronde. Vervolgens wordt beoordeeld of men in staat is adequaat te handelen als er een van de volgende bijzondere gebeurtenissen optreden:

  • Ernstige aantasting van de griend door ziekte
  • Zware schade door brand

Als dit alles in orde is, dan vervolgt men de toetsing met stap 2. Zo niet, dan resulteert een onvoldoende en is de toetsing afgerond.

Stap 2: cruciale eigenschappen Er zijn drie cruciale eigenschappen geïdentificeerd die beoordeeld moeten worden:

  • De breedte, gerekend in de voortplantingsrichting van de golven
  • De dichtheid (oppervlak organisch materiaal per m2 ter hoogte van het toetspeil)
  • De gemiddelde stijfheid van de vegetatie

Als een of meer van deze eigenschappen zijn verslechterd ten opzichte van het ontwerp, dan wordt verdergegaan met stap 3.2.

Als de eigenschappen niet verslechterd zijn, of even goed zijn als in een vorige toetsronde waar het toetsresultaat ‘goed’ was, dan kan ten minste uitgegaan worden van dezelfde reducerende werking op de golven als berekend voor het ontwerp, of tijdens de betreffende toetsing. In dat geval wordt verdergegaan met stap 3.1.

Stap 3.1: gebruik golfreductie als in ontwerp.

In deze stap zoekt men de mate van golfhoogtereductie op die berekend is in het ontwerp, of tijdens een voorgaande toetsronde waarbij het toetsresultaat ‘goed’ was. Tijdens deze toetsing wordt dezelfde reductiefactor gebruikt in stap 4.

Stap 3.2: gedetailleerde toetsing.

De gedetailleerde toetsing bestaat uit het berekenen van de golfhoogte-reductie als gevolg van de griend. De relevante eigenschappen van de griend zijn reeds bepaald tijdens stap 1. De invloed van de griend op de golfhoogte kan berekend worden met de Vegetatie-module van het rekenmodel Swan. Met deze reductie kan vervolgens de golfhoogte en golfperiode bepaald worden aan de teen van de dijk. Deze waarden worden gebruikt in de toetsing in stap 4.

Stap 4: toetsing van de dijkhoogte en bekleding.

In stap 4 van het toetsschema wordt de dijk beoordeeld conform de vigerende VTV, waarbij de golfhoogte en -periode gebruikt worden uit stap 3.

Stap 5 toetsing op maat.

Als stap 4 nog geen toetsoordeel oplevert, dan kan een toetsing op maat uitgevoerd worden met de hulp van deskundigen. Daarbij wordt eerst gekeken of de cruciale eigenschappen voldoende nauwkeurig zijn bepaald. Zo ja, dan wordt beoordeeld of de toetsing op maat de moeite loont. Hiervoor wordt verwezen naar de algemene richtlijnen in de VTV over het toetsen op maat.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares