Vliete- en Thoornpolder


Context VN set links: model = Vliete- en Thoornpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Vliete- en Thoornpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Strekdam, Nol
Voorland 
Slik, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2007
Locatie 
Noord-Beveland
Coördinaten 
51° 35' 49", 3° 45' 17"
Dijktraject 
1871,3 - 1905Het dijktraject ligt langs de Vliete- en Thoornpolder. Dit dijktraject was in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden dat nu deel uitmaakt van Waterschap Scheldestromen Het ligt op Noord-Beveland aan de Oosterschelde, in de gelijknamige gemeente. Het heeft een lengte van ongeveer 3,5 km (van dijkpaal 1871,3 tot aan dijkpaal 1905). Het traject grenst ten westen aan het strand bij camping De Roompot, in het oosten aan dijkvak Oud-Noordbevelandpolder. In het oosten van het traject, ter hoogte van dijkpaal 1880 ligt de Oostnol. In het westen, bij dijkpaal 1892 ligt de Westnol, en bij dijkpaal 1900 ligt een kleine nol, de Kootjesnol. Ongeveer ter hoogte van dijkpaal 1889 ligt een strekdam.

Lessons learned
Lesson learned: Werkzaamheden combineren

Herstelwerkzaamheden in combinatie met Nieuw Noord-Bevelandpolder (2013)
Zeeweringen werkte vaak samen met andere partijen (gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, lokale ondernemers) om de dijkversterking efficiënt uit te voeren, kosten te besparen en overlast te beperken. Zo voerde het projectbureau regelmatig op verzoek van het waterschap onderhoudswerkzaamheden uit tijdens een dijkversterking.


Omgevingsmanagement werkprocessen

landschap
nieuwe betonzuilen boven goed getoetste basalt, behouden zeepalen en dijkhuisje

De landschapsvisie is meegenomen in het ontwerp. De ondertafel is donker, de boventafel licht en een groot stuk basalt is goed getoetst. De rij zeepalen en het dijkhuisje zijn gehandhaafd.
Referenties

Ecologie
zeelathyrus in bloei

Op basis van het detailadvies wordt een bekleding gekozen die toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te geven om terug te komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren. De lange lijst met aandachtsoorten in het detailadvies geeft de waarde van dit dijkvak aan. Er wordt geadviseerd om voor het gehele dijkvak voor verbetering te gaan. Tevens zullen een aantal aanvullende maatregelen nodig zijn om de soorten extra kansen te geven. Doordat bij de werkzaamheden een groot deel van de steenbekleding vervangen wordt zal alle vegetatie die daar op groeit in eerst instantie verdwijnen. Door het kiezen van de juiste bekleding zal de schade slechts tijdelijk zijn. Het dijktraject dp1892 - dp1896 heeft een verhoogde natuurwaarde door de aanwezigheid van beschermde en/of bijzondere planten. Tussen dp1892 en dp1893 (aan de basis van de Westnol) bevindt zich een groeiplaats van de zeer zeldzame Zeelathyrus, die bij plantenkenners landelijke bekendheid geniet. Mitigerende maatregelen worden in de besteksfase nader uitgewerkt.

Verder kwam in 2005 een rapport beschikbaar over vogeltellingen ter plaatse en een inventarisatie over de aanwezige fauna in bredere zin.

In verband met de nodige mitigerende maatregelen voor rugstreeppadden zal aan de binnenzijde van de zeedijk van de Thoornpolder over een lengte van 150m een zandrug aangebracht worden met een dikte van ca 1 meter. Dit zal in verband met de trek van de padden kort na 15 september moeten gebeuren. Aan de provincie en aan mevrouw Sloof van Stichting Het Zeeuwse Landschap is verzocht om op basis van hun kennis van de daar aanwezige begroeiing eventueel aanvullende informatie te verstrekken over de aanwezige flora zodat met het aanbrengen van het zand hiermee rekening kan worden gehouden. Mevrouw Sloof en de heer Woets hebben een inventarisatie gemaakt van de flora in de inlaag van de Thoornpolder. Hiermee rekening houdend zijn de zandwal voor het winterverblijf van de rugstreeppadden en de nodige paddenschermen aangebracht.
Vergunningen en projectplan

De planbeschrijving, die door het projectbureau is opgesteld, dient als basis om het voorgenomen werk aan te melden voor een mer beoordeling en voor het aanvragen van vergunningen in het kader van de Wet op de waterkering en de Natuurbeschermingswet.

De aanmelding en aanvragen worden door het waterschap aan de provincie verzonden, deze beoordeelt dat een mer beoordeling niet nodig is en dat goedkeuring wordt verleend in het kader van de Wet op de waterkering.

De soortenbeschermingstoets is opgesteld om te kunnen beoordelen of een procedure in het kader van de Flora- en faunawet moet worden aangevangen. Geconcludeerd wordt dat de benodigde standaard mitigerende maatregelen zijn opgenomen in de voor dit traject geschreven Planbeschrijving, evenals aanvullende maatregelen, die noodzakelijk zijn ten aanzien van de rugstreeppad en bruine kiekendief en de hervestiging van grondbroeders.

De habitat natuurtoets wordt opgesteld ter voorbereiding van de aanvraag met betrekking tot de natuurbeschermingswet. Deze wordt door het waterschap bij de provincie aangevraagd. Een afschrift van de aanvraag en de ontvangstbevestiging worden naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noord-Beveland verzonden. De gemeente kan een zienswijze op de aanvraag indienen. Tevens zullen belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze ten aanzien van het verzoek naar voren te brengen. Nadat de aanvraag is verzonden is een wijziging opgetreden, het gaat om de mitigerende maatregel ter bescherming van de rugstreeppad. Binnendijks wordt op een zandlichaam aangebracht waardoor de padden niet meer op het werk zullen komen. De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

Een terrein met struikbegroeiing zal moeten worden gekapt om de dijkverbetering aan te brengen. Hiervoor wordt een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd, tevens wordt aan de Dienst Regelingen Uitvoerders Boswet een melding verzonden.

Nadat alle procedures zijn afgerond stelt het projectbureau de aannemer op de hoogte en kan het werk worden aangevat.
Communicatie

Voordat een werk wordt uitgevoerd wordt de planbeschrijving ter inzage gelegd, zodat omwonenden en belanghebbenden op de hoogte worden gebracht en commentaar kunnen inbrengen. Voor de duidelijkheid stelt het projectbureau een samenvatting op.

Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar. Omdat op de omliggende vakantiebestemmingen veel Duitse toeristen verblijven, wordt ook een flyer in het Duits uitgegeven.

Met de directie van Roompotparken wordt overleg gevoerd over de komende werkzaamheden. Een aantal bomen dient te worden gekapt en ter plaatse van de duintjes dient te worden ontgraven om de bekleding te kunnen verbeteren. Een eigenaar van buitendijkse percelen stelt vragen over de uit te voeren werken. Hem wordt medegedeeld dat bij de werkzaamheden zijn perceel niet zal worden betreden, wel grenst het aan de kreukelberm, deel van de werkzaamheden. Ook met betrokkenen van de minicamping Zeelucht wordt overlegd over de hinder die de dijkverbetering met zich zal meebrengen.


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude situatie tpv duintjes
oude situatie met te behouden nol
oude bekleding met zeepalen en dijkhuisje

De glooiing was tot circa NAP +3,50m à NAP +4,50m met zetsteen bekleed. Deze steenbekleding bestond uit grote vlakken met basalt, die werden afgewisseld door kleinere vlakken en stroken met Haringmanblokken, vlakke betonblokken, petit graniet en open steenasfalt. Het overige deel van de boventafel, de stormvloed berm die begon rond NAP +4,50m, m.u.v. het middendeel, waar de berm op NAP +3,60m lag en het bovenbeloop was met klei en gras bekleed.Toetsing
oude bekleding, basalt en open steenasfalt
oude natuursteen bekleding met paalrijen

Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette bekledingen langs het gehele dijktraject geïnventariseerd en de gedetailleerde toetsing uitgevoerd. Bij deze toetsingen is het merendeel van de bekledingen als 'twijfelachtig', 'geavanceerd' of 'onvoldoende' beoordeeld. Het Projectbureau heeft de toetsingen gecontroleerd . Hierna zijn de toets resultaten samengevat en vrijgegeven voor het ontwerp, onder de voorwaarde dat een aantal aanvullende diktemetingen van de kleilaag werden uitgevoerd. Het eindoordeel van de toetsingen luidt dat de open steenasfalt tussen dp1871,33 en dp1881+60m en een aantal steenzettingen van verschillende omvang zijn goed getoetst, dit betrof voornamelijk basalt.


Referenties

Ontwerp
aansluiting nieuwe bekleding aan behouden nol
behouden strekdam
nieuwe situatie tpv zeepalen

Als gevolg van de op de Oosterschelde optredende stagnante waterstanden zal een 15% hogere belasting door golven optreden. Bij de controle toetsing is hiermee rekening gehouden. Ook voor het ontwerp zal deze zwaardere belasting in rekening worden gebracht. Op basis van de nieuwste inzichten is door RIKZ een detailrapport opgesteld waarin de hydraulische randvoorwaarden zijn vastgelegd.

De goed gekeurde basalt tussen dp1883+50m - dp1891 en open steenasfalt zijn van voldoende omvang om geschikt te zijn voor handhaving. De strook open steenasfalt is echter niet te handhaven omdat de onderliggende bekleding wordt vervangen. Daarom wordt uitgezonderd de genoemde strook basalt de gehele verdere bekleding overlaagd of vervangen.

Waar nodig wordt de ondertafel overlaagd met gepenetreerde breuksteen waarbij schone koppen worden toegepast. Hierboven komen betonzuilen.

De Kootjesnol is zodanig klein dat een verborgen bekleding achterlangs niet goed mogelijk is. Daarom wordt de bekleding vervangen. De ondertafel wordt overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Op het overige deel worden betonzuilen (0,50/2300) aangebracht, die worden doorgetrokken op het talud van de dijk tot een hoogte van het onderhoudspad. De West-, de Oostnol en de strekdam t.p.v. dp1888,7 zullen met een verborgen bekleding worden gepasseerd. Deze worden uitgevoerd met een laagdikte van O,50m breuksteen, sortering 5-40 kg, vol-en-zat gepenetreerd met asfaltmastiek. Deze hebben een gelijke laagdikte als de betonzuilen en kunnen daarom gemakkelijk op elkaar worden aangesloten. De beide nollen zelf mogen niet worden afgegraven en ze dienen in oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Nadat de ontwerpnota is verschenen is aanvullende informatie toegevoegd met betrekking tot natuurwaarden.Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Het waterschap heeft de nieuwe bekledingen getoetst en goed bevonden. Daarna is de revisietoetsing uitgevoerd door het projectbureau. Het dijkvak is officieel overgedragen aan het waterschapReferenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
verplaatsen zeelathyrus
stormomstandigheden, paaltjes van teenconstructie

Om extra werk te verantwoorden worden door de aannemer afwijkingsrapporten opgesteld en door de directie goedgekeurd. De vergoeding vindt plaats op basis van een vaststellingsovereenkomst. De belangrijkste post was het overlagen van de Keihoogteweg met asfalt over een lengte van 1050 m.

Om het werk en de bijbehorende transportbewegingen mogelijk te maken is buitendijks tijdelijk een zgn. 'inkassing' gemaakt. Na afronding van de werkzaamheden is de daartoe verwijderde kleigrond niet in het juiste profiel teruggeplaatst. Voorjaar 2013 bleek dat de kleigrond zodanig steil en met een vreemde knik teruggeplaatst is dat het Waterschap het machinaal maaibeheer niet op de juiste manier kan uitvoeren. Die situatie doet zich over de volledige lengte van 3,3 kilometer van het traject voor. Projectbureau Zeeweringen heeft het dijktalud in 2013 hersteld door te taluds minder steil te maken. Dat was eenvoudig mogelijk, omdat langs het aangrenzende dijktraject Oud Noord-Bevelandpolder werd gewerkt aan de dijk. Hierdoor waren transportmiddelen, materiaal en losvoorzieningen beschikbaar. De hier werkzame aannemer heeft dit werk uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden in het najaar zijn uitgevoerd, ruim buiten het broedseizoen was er geen sprake van verstoring als gevolg van deze werkzaamheden. Een wezenlijk of significant negatief effect op al dan niet beschermde of kwalificerende broedvogels is uitgesloten. Er is dan ook geen vergunning benodigd in het kader van de Natuurbeschermingswet


Referenties

Uitvoering
aansluiting aan behouden nol
ingegoten overgangsconstructie
nieuwe situatie tpv duintjes
aanbrengen zuilen boven gepenetreerde breuksteen, penetratie overgang volgt later
zuilenbekleding met beton ingieting

Een aantal problemen tijdens de uitvoering wordt voorzien, zo groeit ter plaatse van de aanzet van de Westnol de zeldzame Zeelathyrus. De Westnol wordt met een vol-en-zat met asfalt gepenetreerde breuksteenglooiing achterlangs gepasseerd. Om deze verborgen glooiing te realiseren wordt de aanzet van de Westnol geheel afgegraven. Voorgesteld wordt dat de bovenste laag grond met een dikte van ca. 1 meter én het materiaal van zand en schelpen wordt afgegraven en in depot gezet. De overige uitkomende hoeveelheid grond en klei wordt ook, maar dan apart op de nieuwe Westnol in depot gezet. Na het maken van de glooiing van gepenetreerde breuksteen wordt de uitkomende grond en klei teruggezet.

Voordat het werk begint vindt een opstartvergadering plaats. Vooruitlopend op het werk wordt een aantal zaken besproken.

De datum van 15 juli waarna gewerkt mag worden ter plaatse van de Westnol moest in eerste instantie worden gehandhaafd in verband met de bloeitijd van aanwezige bijzonder beschermde vegetatie, de Zeelathyrus. Na divers overleg is het eerder in uitvoering gaan van de Westnol wel akkoord, de werkzaamheden kunnen nu worden afgerond voordat de bouwvakantie begint.

Op de kop van de Westnol zijn onterecht perkoenen verwijderd, maar het is in eerste instantie niet duidelijk door wie. Later worden de palen door de aannemer teruggeplaatst en de schade aan de bekleding wordt hersteld.

Door het waterschap is zand ontgraven ten behoeve van een zandrug voor rugstreeppadden.

De aannemer wil de mogelijkheid onderzoeken om materiaal volledig over het water aan te voeren, uitgezonderd het gietasfalt. De aanvoer over water heeft voordelen m.b.t. de beperking van hinder voor de omgeving en de kleinere belasting van het omringende wegennet. Nadeel is dat de kosten hierdoor hoger uitvallen. Later trekt de aannemer dit plan terug.

In verband met de slechte leverbaarheid van zuilen met hoogte 50 cm heeft de aannemer voorgesteld om gelijkwaardige kortere zuilen te plaatsen met een hogere soortelijke massa. De directie keurt dit voorstel goed.

Tussen dp 1904,50 m en dp 1905 was geen bestaande glooiing aanwezig. Daarom wordt hier gepenetreerde breuksteen op doek aangebracht met een laagdikte van 0,50 m in plaats van op bestaande glooiing met een laagdikte van 0,40 m.

Er heeft een ongeval plaatsgevonden met een recreant. Deze heeft zijn been gebroken, na te zijn uitgegleden op het talud. Dit heeft geen relatie met het werk. De aannemer zal een voorstel doen bouwhekken of bebording te plaatsen bij alle dijkovergangen.

De Oostnol wordt niet aangepast in het kader van dit project. De bekleding van de waterkering wordt met een verborgen bekleding aangepast. Het waterschap stelt er prijs op om de kreukelberm rondom de Oostnol toch aan te brengen. De kosten zullen met het waterschap worden verrekend.

Nadat eerder de werkgroep Kennis in een memo had geadviseerd over het hergebruik van zandasfalt en open steenasfalt is onderzoek verricht naar de werkelijke toepasbaarheid. De resultaten geven aan dat ze beide toepasbaar zijn. Er zal een melding Met betrekking tot het Bouwstoffenbesluit worden gedaan voor toepassing van deze beide bouwstoffen in een gedeelte van het onderhoudspad.

Kort na de bouwvakantie zijn 25 stalen rijplaten ontvreemd.

Tijdens de uitvoering zijn in overleg met het waterschap de grootste spleten tussen diverse basaltonzuilen ingegoten met beton waardoor de constructie goed is.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares