Vaststellen vergunningenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Vaststellen vergunningen

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Vaststellen vergunningen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Vaststellen vergunningen

Result = Passende beoordeling VN, Projectplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Vaststellen vergunningen

Result = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Vaststellen vergunningen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Vaststellen vergunningen

Result =

End Set VN link


Hieronder staat de conceptmap van het vaststellen van de vergunningen, inclusief de inspraak. Dit is het vervolg op de conceptmap van de vergunningaanvraag. De aanvragen voor de WABO en Wet milieubeheer staan in een aparte conceptmap vermeld.

Conceptmap

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.


Passende beoordeling VN Projectplan vaststellen VN Projectplan ter inzage publiek leggen VN Projectplan definitieve versie VN Ontwerpbeoordelingsbesluit opstellen VN Ontwerpbeoordelingsbesluit ter inzage publiek leggen VN Bevoegd gezag verwerkt eventuele zienswijzen VN NB-wet-vergunning VN Besluiten en vergunningen ter inzage leggen VN Eventuele wijzigingen projectplan verwerken VN Waterwet VN Goedkeuringsbesluit aanvragen (Waterwet) VN Vergunning aanvragen voor de natuurbeschermingswet VN M.e.r.-beoordelingsbesluit aanvragen VN M.e.r.-beoordelingsbesluit VN Goedkeuringsbesluit Waterwet VN Definitieve versie projectplan vaststellen VN Vaststellen vergunningen VN Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN Projectplan VN PBZ vergunningen en ontheffingen VNVaststellen vergunningen PBZ genest
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares