WaterbalansSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Waterbalans

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Waterbalans

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Waterbalans

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Waterbalans

Result = VM Ecologie Veerse Meer na ingebruikname doorlaat VN, VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Waterbalans

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Waterbalans

Result =

End Set VN linkSituatie voor werking doorlaatmiddel (2004)

Figuur 1: Totale waterbelasting op het Veerse Meer 1994-2003 (Holland et al. 2004).

Per jaar stroomde er zo’n 130 tot 210 miljoen m3 water het Veerse Meer in en uit (zie figuur 1). In droge jaren zoals 1996 en 1997 was dat beduidend minder, in natte jaren zoals 1998 aanzienlijk meer.

Figuur 2: Percentuele bijdrage van verschillende bronnen aan de waterbelasting op het Veerse Meer 1994-2003 (Holland et al. 2004).

Het inkomende water bestond uit polderwater, neerslag, (waaronder afstroming van de oevers) schutwater en lekverliezen vanuit het Kanaal door Walcheren (Sluis Veere) en inlaat van Oosterscheldewater voor de peilopzet (zie figuur 2). Als gevolg van het schutten met de scheepssluis in de Zandkreekdam vond er bovendien uitwisseling van water plaats tussen Oosterschelde en het Veerse Meer.

Figuur 3: Percentuele bijdrage van de onttrekkingen in het Veerse Meer 1994-2003 (Holland et al. 2004).

Afvoer van water vond plaats door verdamping en door het spuien naar de Oosterschelde (zie figuur 3). Via schuiven in de schutsluis in de Zandkreekdam werd overtollig water op de Oosterschelde gespuid. De belangrijkste zoetwaterbron voor het Veerse Meer was polderuitslag. De belangrijkste bron van zout water was de schutsluis in de Zandkreekdam via schutten en uitwisseling. De jaarlijkse peilopzet in april leverde maar een geringe bijdrage van ca. 5 tot 10% aan de waterbalans, maar gaf daarmee wel de aanzet tot gelaagdheid. Het spuien van Veerse Meerwater op de Oosterschelde was de grootste uitgaande waterhoeveelheid. Samen met de schut- en uitwisselingsdebieten vond uitvoer van Veerse Meerwater voor meer dan 90% plaats via de schutsluis in de Zandkreekdam. Verdamping speelde een geringe rol (Holland et al. 2004).


Situatie na ingebruikname doorlaatmiddel

Figuur 4: Afvoer per jaar via de belangrijkste gemalen die direct op het Veerse Meer lozen, en via de gemalen die op het Kanaal door Walcheren lozen Prins en Vergouwen 2015.

Rondom het Veerse Meer liggen een aantal gemalen en uitwateringssluizen die water uit de omliggende polders lozen op het Veerse Meer. De totale waterafvoer vanuit de polders bedraagt 25-85 miljoen m3/jaar Holland et al. (2004) (Craeymeersch en De Vries 2007). Sinds 2009 is het gemaal Oostwatering, dat bij Veere direct op het Veerse Meer loosde, alleen nog bij extreme regenval actief. Het polderwater van het noordelijk deel van Walcheren dat afgevoerd werd via gemaal Oostwatering, wordt sinds 2009 via gemaal Poppekinderen afgevoerd naar het Kanaal door Walcheren Prins en Vergouwen 2015. Naast het gemaal Poppekinderen loost ook gemaal Boreel op het Kanaal door Walcheren. Door schutverliezen in de sluizen bij Veere wordt jaarlijks ongeveer 25 miljoen m3 water vanuit het Kanaal door Walcheren afgevoerd naar het Veerse Meer, dit is ongeveer 40% van het water dat wordt afgevoerd uit het kanaal. Ongeveer 60% wordt afgevoerd naar de Westerschelde via de sluizen bij Vlissingen (Schmidt et al. 2003). Het neerslagoverschot (neerslag – verdamping) is ongeveer 3,5 miljoen m3. Uit de metingen van het waterschap blijkt dat de belasting met zoet water via de afvoer van gemalen over de periode 2005-2013 niet significant veranderd is (Figuur 4).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares