Ontwikkeling oeverfloraSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Ontwikkeling oeverflora

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Ontwikkeling oeverflora

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Ontwikkeling oeverflora

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Ontwikkeling oeverflora

Result = VM Ontwikkeling flora en fauna VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Ontwikkeling oeverflora

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Ontwikkeling oeverflora

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Oever aan het Veerse Meer (foto: Beeldbank Rijkswaterstaat, Harry van Reeken).

De flora van de oevers van het Veerse Meer is zeer gevarieerd. In 1983 werden op de oevers 103 soorten gevonden, in 2003 met een andere meetmethode 79 soorten (Van der Pluijm & De Jong, 2003). De vegetatie is deels ingeplant en ingezaaid. De soortensamenstelling van de planten wordt grotendeels bepaald door de ontzilting van de bodem. De brakke tot zilte kwelder- en dwergstruwelengemeenschappen van deze gebieden zijn waardevol. Op het laaggelegen deel vindt men soortenrijke, natte, kalkrijke zogenaamde ‘schraallanden’ met zilte zegge, veenmossen, orchideeën en andere zeldzame soorten zoals rode oogentroost of zeealsem. Op de hogere delen groeit een kalkrijke duingraslandvegetatie. Hogere water- en moerasplanten ontbreken grotendeels als gevolg van het brakke water en het onnatuurlijke peilregime. De zoute plaatsen of oeverzones zijn vaak kaal of er is een schaarse begroeiing van zoute pionierplanten zoals zeekraal en schorrekruid. De ‘zoute pioniers’ worden opgevolgd door brakke soorten met schjjnspurrie, zilte rus en gewoon kweldergras als voornaamste soorten. Ze worden weer opgevolgd door een zoete graslandvegetatie op de wat hogere delen, met onder andere rood zwenkgras en Struisgras. Rietvelden vindt men vooral langs oevers waar op enkele meters diepte zoetwaterbellen voorkomen. Middelplaten, Goudplaat en Kwistenburg hebben de status van natuurreservaten. Deze gebieden kennen een beheer dat grotendeels bestaat uit extensieve begrazing met rundvee en paarden (Van Haperen & van Wijngaarden 1991). Verder is het foerageergebied voor brandganzen, rotganzen en andere vogels. Het brakke Veerse Meer heeft waardevolle brakke en zilte kwelder- en dwergstruwelen oevervegetaties. De aanwezige vegetatie wordt daarbij beïnvloed door het tegennatuurlijke peil van het Veerse Meer. Verder weg van het meer wordt de aanwezig vegetatie in de eerste plaats bepaald door het gebruik (landbouw, recreatie). Daarnaast speelt de afnemende invloed van het zout een rol (Holland et al. 2004).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares