Japanse oesterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Japanse oester

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Japanse oester

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Japanse oester

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Japanse oester

Result = VM Ontwikkeling flora en fauna VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Japanse oester

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Japanse oester

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Overzicht van de verspreiding van de Japanse oester in het Veerse Meer van 2008 tot en met 2014 (het oppervlak van de ondiepe delen van het Veerse Meer bedekt met Japanse oesters in een bedekking van 1 – 10 % of >10 %).(Prins en Vergouwen 2015).

Sinds 1999 heeft er een toename in de ontwikkeling van de Japanse oester plaatsgevonden in het Veerse Meer (Craeymeersch en De Vries 2007). Vanaf 2009 was de toename van het totale areaal waar Japanse oesters zijn aangetroffen gemiddeld 4.4 ha per jaar (Figuur 1). Het grootste deel van de zachtsubstraatondieptes bevatte geen of slechts enkele individuen / schelpen per m2 (bedekkingsklasse ) 0% en 1- 10 %). Het gebied met Japanse oesters in hogere bedekkingen (> 10 %) schommelde vanaf 2009 rond de 150 ha zonder een significante trend. Er was wel een gestage toename van het areaal met Japanse oesters in de hoogste bedekkingsklasse (Figuur 2). Schijnbaar namen de velden in de bedekkingsklasse van 25 – 50 % in oppervlakte af in de tijd. Na correctie voor het effect van opruimacties tussen 2011 en 2014 om de overlast voor de waterrecreatie te beperken (zie (Van Avesaath et al. 2013) (Van Avesaath et al. 2014), blijkt dat deze afname voornamelijk veroorzaakt wordt door deze schoonmaakacties. Wanneer de totale aaneengesloten bedekking van de oesters als een maat voor de totale abundantie wordt genomen, is er een toenemende (maar niet significante) trend in de ontwikkeling van de populaties van de Japanse oester in het Veerse Meer. Dit is overigens een overschatting omdat de bedekking in de klasse 1-10 % eerder 1 % bedroeg dan het middelpunt van de klasse.

Figuur 2: Overzicht van de bedekking van Japanse oesters op het zachte substraat van de ondiepe delen (0-2 m diepte) van het Veerse Meer in 2008, 2009, 2011, 2014 (2014*: Gegevens gecorrigeerd voor het ruimen van Japanse oesters op de locaties te Wolphaartsdijk, Kortgene en de Schotsman (tussen 2011 en 2014) (Prins en Vergouwen 2015).

Meer gegevens over de verspreiding van Japanse oesters in het Veerse Meer staan beschreven in %).Prins en Vergouwen (2015) pagina 70-75. 


,
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares