Instroom van nutriëntenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Instroom van nutriënten

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Instroom van nutriënten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Instroom van nutriënten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Instroom van nutriënten

Result = VM Ecologie Veerse Meer na ingebruikname doorlaat VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Instroom van nutriënten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Instroom van nutriënten

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Waterafvoer (blauwe staaf) en totaal-P-vracht (rode lijn) per jaar via de belangrijkste gemalen die direct op het Veerse Meer lozen (boven), en via de gemalen die op het Kanaal door Walcheren lozen (onder) (Prins en Vergouwen 2015).

De vracht van fosfaat (totaal-P) die via gemalen direct op het Veerse Meer wordt geloosd is licht gedaald (ongeveer 16% over 8 jaar). Deze trend is niet statistisch significant (Figuur 1).

Figuur 2: Waterafvoer (blauwe staaf) en totaal-N-vracht (rode lijn) per jaar via de belangrijkste gemalen die direct op het Veerse Meer lozen (boven), en via de gemalen die op het Kanaal door Walcheren lozen (onder) (Prins en Vergouwen 2015).

De vracht van stikstof (totaal-N) via die gemalen vertoont een statistisch significante dalende trend (Mann-Kendal test, p<0.05). De vracht is in 8 jaar bijna 40% afgenomen (Figuur 2). Dit is niet het geval voor de polderlozingen op het Kanaal door Walcheren, door de bouw van het gemaal Poppekinderen. De daling in de stikstofvrachten naar het Veerse Meer wordt niet veroorzaakt door een daling in de hoeveelheid water die de gemalen lozen, maar door daling in de concentraties in het water dat de gemalen uitstoten. Voor alle gemalen waar gegevens voor beschikbaar zijn, met uitzondering van gemaal Boreel dat bij Middelburg in het Kanaal door Walcheren loost, geldt dat de (debiet-)gewogen concentraties van totaal-stikstof over de periode 2005-2013 significant gedaald zijn (Mann-Kendal test, p<0,05).

Figuur 3: De totaal-P- en totaal-N-belasting in het Veerse Meer (Prins en Vergouwen 2015).

Voor fosfaat en stikstof zijn de diffuse en puntbronnen van het Veerse Meer berekend met gegevens uit de Landelijke Emissieregistratie (RWS, 2012). Deze vrachtberekeningen voor het Veerse Meer bevatten onnauwkeurigheden en zijn daarom alleen indicatief voor de orde van grootte (pers.med. N. van Duijnhoven). Uit Figuur 3 blijkt dat de totale P- en N-belasting van het Veerse Meer vooral wordt bepaald door voorbelasting, d.w.z. door bronnen in gebieden die afwateren op het Veerse Meer. De belasting van het Veerse Meer in 2013 werd gedomineerd door landbouwemissies, met lozingen vanuit RWZI’s en industrie als belangrijkste andere bronnen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares