Fluctuaties van het zoutgehalteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Fluctuaties van het zoutgehalte

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Fluctuaties van het zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Fluctuaties van het zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Fluctuaties van het zoutgehalte

Result = VM Ecologie Veerse Meer na ingebruikname doorlaat VN, VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Fluctuaties van het zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Fluctuaties van het zoutgehalte

Result =

End Set VN linkSituatie voor 2004

Figuur 1: Peil en chlorideverloop op locatie VM4 (de Piet) in de periode 1995-2003 (Holland et al. 2004).

Om het lage winterpeil van –0,7 m NAP op het zomerpeil te brengen dat gelijk is aan NAP, werd er in april via de schutsluis in de Zandkreekdam Oosterscheldewater het Veerse Meer binnengelaten. De peilfluctuaties en de daarmee samenhangende fluctuaties in zoutgehalte die daardoor optraden zijn in figuur 1. De chlorideconcentratie van het Veerse Meer werd sterk beïnvloed door de uitslag van polderwater. Natte en droge jaren weerspiegelen zich in de chlorideconcentratie. In de winter valt veel regen en werd er dus veel polderwater op het meer geloosd. De chlorideconcentraties waren in de wintermaanden dan ook het laagst. In de zomer ging de chlorideconcentratie in de oppervlaktelaag naar een maximum doordat er weinig polderwater werd geloosd en de uitwisseling met de Oosterschelde als gevolg van het schutten van de Zandkreeksluis groter was dan in de winter.

In figuur 2 is te zien dat het zoutgehalte ook samenhing met de gelaagdheid in het Veerse Meer en dat met name de diepere delen een hogere chlorideconcentratie lieten zien dan de ondiepere delen van het meer (Holland et al. 2004).

name=(Holland et al. 2004)}}.

Metingen

De metingen van de waterkwaliteit van het Veerse Meer zijn samengevat in de onderstaande documenten:

Situatie na 2004

Figuur 3: Daggemiddelde gemeten saliniteit (in ppt) op locaties VM4 en VM5 (Prins en Vergouwen 2015).

Het Veerse Meer is door de opening van de Katse Heule aanzienlijk zouter geworden. De huidige saliniteit (22-30 ppt) is in de zomer maar weinig lager dan die in de Oosterschelde (Wissenkerke 32 ppt). De seizoensvariatie is hetzelfde gebleven. Het Veerse Meer is in de (na)zomer zouter dan in de winter. Het verschil is ongeveer 8 ppt. De verticale verschillen zijn door de Katse Heule sterk verminderd. Op locatie Soelekerkepolder Oost bedroeg de verticale gradiënt vóór de opening van de Katse Heule meer dan 5 ppt, na de opening nog slechts 2 ppt (zie ook deze pagina). Door de grotere uitwisseling via de Katse Heule is, evenredig met het toegenomen zoutgehalte, het aandeel zoet water in het Veerse Meer sterk verminderd, van jaargemiddeld ongeveer 45% naar ongeveer 15%. In de winter kan het aandeel zoet water nog oplopen tot 30%, nog steeds aanzienlijk minder dan in de periode vóór de Katse Heule. De oorzaak is niet een verminderde polderbelasting, maar een grotere uitwisseling met de Oosterschelde waardoor het zoete water wordt verdund en afgevoerd. Figuur 3 toont de daggemiddelde saliniteit gemeten op locaties VM4 en VM5. De seizoensvariatie met hogere saliniteit in de zomer en lagere saliniteit in de winter, evenals de sprong in saliniteit na de ingebruikname van de Katse Heule in 2004 springen het meest in het oog. Voor een overzicht van de metingen na 2007 zie deze pagina.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares