Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaatSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Kaart van het Veerse Meer in 1921 (Holland et al. 2004)

In 1961 werd er een dam gelegd door het Veersche Gat, waardoor Noord-Beveland met Walcheren werd verbonden. Het dynamische zoutwater getijdensysteem veranderde door de afdamming in een brakwatermeer, waarin vervolgens een tegennatuurlijk waterpeil werd gehandhaafd: in de zomer op NAP, in de winter op NAP –0,70 m. Het lage winterpeil was nodig voor de afwatering van de omliggende polders en de grondwaterstand van de buitendijkse gebieden. Bij een relatief hoger peil op NAP konden de gemalen niet zo veel water naar het meer pompen als bij een relatief lager peil op NAP –0,70 m. Tabel 1 geeft een aantal grootheden van het meer zoals die golden in de situatie voordat het doorlaatmiddel in gebruik werd genomen (Holland et al.2004).

Tabel 1: Een aantal eigenschappen van het Veerse Meer voor 2004 (Wattel, 1994).
Eigenschap Grootte/aantal
Oppervlakte Veerse Meergebied 3990 ha
Wateroppervlak bij NAP –0,10 m. 2030 ha
Wateroppervlak bij NAP –0,70 m. 1742 ha
Buitendijkse gronden en eilanden bij NAP –0,10 m. 1960 ha
Buitendijkse gronden en eilanden bij NAP –0,70 m. 2248 ha
Meervolume (inhoud bij NAP –0,10 m.) 102 miljoen m3
Meervolume (inhoud bij NAP –0,70 m.) 89 miljoen m3
Gemiddelde waterdiepte 5 m
Maximale waterdiepte 25 m
Lengte 25 km
Breedte 0,2 – 1,6 km
Oppervlakte afwateringsgebied 19335 ha
Op het meer uitgeslagen polderwater in 1998 (nat jaar) 85 miljoen m2
Poldergemalen, met directe uitslag op het meer 8 stuks

Geulen

Figuur 2: Geuldiepten Veerse Meer (Prins en Vergouwen 2015)

Het Veerse Meer heeft een gemiddelde diepte van 5 meter, slechts 10% is dieper dan 10 m. en 1% is dieper dan 15 m. Er is een centrale geul, bestaande uit een achttal ‘diepe putten’ met maximum waterdiepten van 15 tot 24 m die verbonden zijn door 'zadels' met waterdiepten van 6 tot 9 meter. De ligging van de geulen en de diepte staan in figuur 2.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares