Doelstelling waterbeheerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Doelstelling waterbeheer

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Doelstelling waterbeheer

Result =

End Set VN linkHet Regionaal Beheerplan Nat (Anon. 2002) formuleert het volgende streefbeeld: “Het Veerse Meer is een robuust, bestendig en duurzaam functionerend ecosysteem met een hoge mate van zelfregulatie met een waterhuishoudkundig regime, waarbij een goed functionerend watersysteem als drager van alle functies duurzaam in stand gehouden kan worden en waarbij optimalisatie van de gebruiksfuncties in onderlinge samenhang gestalte kan krijgen.”Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares