Uitvoeren van Building with Nature-interventiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Uitvoeren van Building with Nature-interventies

Result = Building with Nature-interventies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Uitvoeren van Building with Nature-interventies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Uitvoeren van Building with Nature-interventies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Uitvoeren van Building with Nature-interventies

Result = Interveniëren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Uitvoeren van Building with Nature-interventies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Uitvoeren van Building with Nature-interventies

Result =

End Set VN link


Kustbescherming en –adaptatie is nodig om kustecosystemen veilig te stellen en om de huidige en toekomstige populatie te beschermen en om grootschalige economische schade te voorkomen. Kustbescherming gebaseerd op ecosystemen levert een duurzame en kosteneffectieve oplossing in vergelijking met de gebruikelijke ‘harde’ technieken (zie tabel) (Temmerman et al., 2013).

Klein et al. (1999) gebruikten case-studies uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Japan om een aanpak voor kustadaptatie met betrekking tot klimaatverandering te ontwikkelen die uit vier stappen bestaat en die een prominente rol toekent aan het verhogen van het bewustzijn bij de bevolking en het organiseren van ruimtelijke en temporele adaptieve maatregelen. Wegens de veelheid van functies en belanghebbenden is een integrale aanpak nodig die leidt tot een duurzaam langetermijnbeheer van de kustzone. 'Building with Nature' heeft als doel om land en water van de kustzone te integreren, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de materialen en de krachten van de natuur, terwijl de waarden van de natuurlijke omgeving meegeteld worden (Waterman et al., 1998). Slobbe et al. (2013) presenteren een conceptueel kader voor Building with Nature dat drie elementen van het socio-economisch systeem gebruikt: veerkracht, sociale leerprocessen en ecologische diensten.

Tabel: Een vergelijking tussen de gangbare kustverdediging en die gebaseerd op ecosystemen, waarbij de mogelijkheden en beperkingen getoond worden (Temmerman et al., 2013).
Betrokken variabele Gangbare kustverdediging Kustverdediging gebaseerd op ecosystemen
Natuurlijke omgeving Achteruitgang of vernietiging Conservering of herstel
Sediment accumulatie (na zeespiegelstijging) Verstoord of gestopt door dijken, kribben, dammen enz. Behouden (als er genoeg sediment beschikbaar is)
Bodemdaling Versterkt door inpoldering, ontwatering en gaswinning Opgevangen door sedimentinvang, maar gaat door achter het ecosysteem
Verspreiding van een stormvloed door een estuarium of een delta Inpoldering reduceert wateropslag en wrijving, die stormvloeden versterken Restoratie van schorren vergroten wateropslag en wrijving, waardoor stormvloeden worden afgezwakt
Langetermijnduurzaamheid Laag: regelmatig onderhoud is nodig tegen hoge kosten Hoog: ecosystemen zijn zelfonderhoudend (als er genoeg sediment beschikbaar is)
Kosten-batenanalyse Gematigd tot hoog Meestal hoog dankzij de toegevoegde waarden
Waterkwaliteit van estuarium, delta en kustzee Kan achteruitgaan door ophoping van organisch materiaal en groei van toxische algen in afgesloten estuaria Verbetert en wordt onderhouden door nutriënten- en contaminantenrecycling in herstelde wetlands
Tegengaan klimaatverandering door vastleggen van koolstof Niet Mangroven en moerassen zijn belangrijke koolstofopslagplaatsen
Visserij en aquacultuur Vermindert: minder mogelijkheden voor jonge vis, schaal- en schelpdieren door inpolderingen Verbetert: meer mogelijkheden voor jonge vis, schaal- en schelpdieren door wetlandherstel
Mogelijkheden voor recreatie Negatieve perceptie van het kunstmatige landschap Positieve perceptie van het natuurlijke landschap
Benodigde ruimte Gemiddeld Hoog, daarom niet toepasbaar bij kuststeden
Moeilijkheidsgraad om verdedigingswerken te maken Gemiddeld Relatief hoog door de natuurlijke dynamiek en de variatie
Bestaande toepassingen en ervaring Behoorlijk groot, maar veel mislukkingen in het verleden Vrij bescheiden tot nu toe. Meer onderzoek is dringend nodig.
Sociale en politieke acceptatie Breed geaccepteerd Tot nu alleen in bepaalde gebieden geaccepteerd (Europa en de VS)
Gezondheidsrisico’s (anders dan overstroming) Niet Wetlands met stilstaand water kunnen de verspreiding van ziekteverwekkende muggen mogelijk maken

Voorbeelden van interventies staan op deze pagina's:Referenties
Het suppleren van vooroevers VN Het suppleren met sediment VN Het suppleren van stranden VN Building with Living Nature VN Schorren ontwikkelen of herstellen VN Strand- en duinvegetatie ontwikkelen of herstellen VN Natuurlijke riffen ontwikkelen of herstellen VN Mangroven ontwikkelen of herstellen VN Uitvoeren van Building with Nature-interventies VNUitvoeren van Building with Nature interventies
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares