Uitvoeren groot onderhoud
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Uitvoeren groot onderhoud

Result = Controlerend orgaan uitvoeren VN, Waterschap Scheldestromen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Uitvoeren groot onderhoud

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Uitvoeren groot onderhoud

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Uitvoeren groot onderhoud

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Uitvoeren groot onderhoud

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Uitvoeren groot onderhoud

Result =

End Set VN link


Onder onderhoud verstaat men in algemene zin het totaal van activiteiten met als doel, het in 'een aanvaardbare conditie' houden of terugbrengen van - in deze context - de waterkering infrastructuur, teneinde de 'gevraagde mate van functionaliteit' te borgen in het kader van de veiligheid. Onder groot onderhoud verstaat men dan vaak die activiteiten waarvan de schaalgrootte (en daarmee samenhangend ook het benodigde budget) het dagelijkse/jaarlijkse onderhoud overstijgt en ook een meerjarig karakter heeft.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares