Toetsen golfremmende werkingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard

Result = Vormen toetsoordeel Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard

Result =

End Set VN linkDe toetsing van de grienddijk bestaat uit een toetsing van de golfremmende werking van de griend en een toetsing van de kruinhoogte van dijk. De volgorde van toetsing is vrij aan de toetser. Er kan worden gekozen om eerst de toetsing van de golfremmende werking van de griend uit te voeren en daarna de toetsing van de kruinhoogte van de dijk of andersom. De volgorde wordt mede bepaald door de beschikbare gegevens en de resultaten van de eerste toetsstappen. Aanbevolen wordt om beide toetssporen zo veel mogelijk parallel uit te voeren, zodat kan worden gewerkt van grof naar fijn. In deze methodiek ligt de nadruk op de beschrijving van de toetsing van de golfremmende werking van de griend. Daarbij wordt wel de relatie met de toetsing van de kruinhoogte van de dijk aangeven, zoals die is vastgelegd in het VTV2006 en wordt door middel van voetnoten aangegeven waar dat in het concept WTI-2011 is gewijzigd.

Omdat er nog voor de toetsing van de golfwerkende werking van een griend nog geen gevalideerde gedetailleerde toetsmethode beschikbaar is wordt hier alleen de eenvoudige toetsmethode en de geavanceerde toets beschreven. In figuur 2.1 zijn in het beoordelingsschema de toetsstappen voor de beoordeling van de golfremmende werking van de griend weergegeven. Omdat de hoogtetoets van de dijk een grote relatie heeft met de toetsing van de griend, is in figuur 2.2 het toetsschema voor de kerende hoogte weergegeven.
Figuur 2.1: Beoordelingsschema voor de toetsing van de griend Fort Steurgat
Figuur 2.2: Beoordelingsschema voor de toetsing van de kerende hoogte van een dijkHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares