Toetsen golfremmende dijk NoordwaardSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN link

In het kader van Ruimte voor Rivier wordt de Noordwaard ontpolderd en opnieuw ingericht, om bij hoge rivierafvoeren voldoende waterstandsverlaging op de Boven Merwede te realiseren. Er is een nieuwe waterkering rond het Fort Steurgat bij Werkendam voorzien in het herinrichtingsplan. Deze waterkering moet voldoende stabiel zijn om de 1:2000 per jaar maatgevende condities te weerstaan, met zodanig geringe golfoverslag om dijkring 23 voldoende droog te houden. De dijk zou in een standaardontwerp een kruinhoogte van 5,0 – 5,5 m +NAP moeten hebben. Om deze hoogte te reduceren in het dijkontwerp is een zogenaamde groene golfremmende dijk ontworpen, binnen de randvoorwaarden van landschappelijke en maatschappelijke inpasbaarheid, betrouwbaarheid en constructieve haalbaarheid. Door inzet van biobouwers (een griend) in combinatie met een berm is de dijkhoogte verlaagd naar 4,3 m +NAP. Figuur 1 geeft de groene golfremmende dijk illustratief weer.

Het rapport over het ontwerp van de dijk bij Noordwaard is na te lezen in het dokument Ontwerp groene golfremmende dijk Fort Steurgat bij Werkendam.

Figuur 1: Doorsnede van de golfremmende dijk Noordwaard
Een artist impression van de dijk tijdens normale omstandigheden, en tijdens hoogwater is gegeven in Figuur 2 en 3.
Figuur 2: Artist impression van de dijk Noordwaard tijdens laagwater
Figuur 3: Artist impression van de dijk Noordwaard tijdens hoogwater

Golfreductie door de griend

De golfbelasting op de dijk rond Fort Steurgat wordt verminderd door een 80 m breed griendbos dat voor de dijk wordt aangelegd. De haalbaarheid van de golfreductie door de griend en de achterliggende wetenschappelijke grondslagen zijn onderzocht. Op basis daarvan is geconcludeerd dat een substantiële golfreductie haalbaar is door de aanleg van een griendbos en dat dit wetenschappelijk juist is onderbouwd. De vormgeving van het griendbos en het buitentalud van de innovatieve dijk rondom Fort Steurgat is uitgewerkt, de kruinhoogte is op voorlopige wijze bepaald. In de verkenning is ook ingegaan op de consequenties van het innovatieve ontwerp voor de aspecten natuur, landschap, beheer en veiligheid en wordt een vergelijking gemaakt met het referentieontwerp.

Een groot aantal Hydra-BT berekeningen zijn uitgevoerd om te komen tot een definitief ontwerp en er is aandacht gegeven aan een goede aansluiting van de innovatieve dijk op bestaande dijken. Ten aanzien van het referentieontwerp wordt de kruinhoogte van de groene golfremmende dijk (innovatieve dijk) verlaagd met 0,7 m naar 4,3 m +NAP. De lagere dijk ontziet hiermee het monument Fort Steurgat en de dijk wordt hiermee 11 m minder breed.

Door buitendijks een 60 tot 80 meter brede griend van wilgen tegen de dijk aan te planten kan de kruin van de dijk veel lager en smaller blijven dan zonder de griend. De wilgen reduceren de golfhoogte aanzienlijk, waardoor de golfoploop op de dijk veel geringer blijft en dat heeft een aanzienlijke invloed op de benodigde kruinhoogte. Tevens kan door de gereduceerde golfhoogte de bekleding van de dijk in gras uitgevoerd worden, in plaats van stenen of asfalt. Tussen de dijk en de griend is een strook vrijgehouden, waar het water langs de dijk kan blijven doorstromen en door zo’n strook is de dijk goed bereikbaar voor onderhoud.

De toetsmethode die voorziet in de toetsing van het griend (takken en stoven) op basis van een methodiek die representatief is voor de situatie bij Fort Steurgat is uitgewerkt in rapport.

Nadere informatie over de uitgangspunten en achtergronden die zijn toegepast bij het opstellen van de toetsmethode staan in deze achtergrondrapportage.

Toelichting bij de figuur.

Hieronder staat een conceptmap die de verschillende activiteiten en randvoorwaarden laat zien van een mogelijke toetsmethode voor de grienddijk Noordwaard. Door op een onderdeel van de conceptmap te klikken vindt u meer informatie over het desbetreffende deel van de mapReferenties
Geavanceerd toetsen griend Noordwaard VN Bepalen staat van de griend Noordwaard VN Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard VN Bepalen golfreductie griend Noordwaard VN Eenvoudig toetsen griend Noordwaard VN Griend Noordwaard voldoende getoetst VN Griend Noordwaard onvoldoende getoetst VN Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard VN Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard VN Kwantificeren invloed ecologische concepten Noordwaard VN Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard VN Vormen toetsoordeel Noordwaard VN Opstellen toetsmethode Noordwaard VN Alternatieve toetsmethode Noordwaard VN Noordwaard: toetsen op hoogte VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: macrostabiliteit buitenwaarts VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: microinstabiliteit VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: macrostabiliteit binnenwaarts VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: niet waterkerende objecten VN Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) VN Toetsoordeel Noordwaard voldoende VN Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN Toetsen Noordwaard VN Toetsen dijk met griend VN Toetsen dijken met ecologische concepten VN Toetsing dijken met ecologische concepten VN Building with Nature VNToetsen golfremmende dijk Noordwaard
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares