Toetsen dijk met griend


Context VN set links: model = Toetsen dijk met griend


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Toetsen dijk met griend

Result = Toetsen dijken met ecologische concepten VN

End Set VN link


Dijk met griend

Een griend is een buitendijkse, met wilgen beplante strook. Een dijk met een griend is een voorbeeld van een dijk met een ecologisch concept. De golfdempende werking van de griend verhoogt de waterveiligheid, de samenstelling van de griend zorgt voor een verhoogde natuurwaarde vergeleken met een traditioneel ontwerp van een dijk.


Geavanceerd toetsen griend Noordwaard VN Bepalen staat van de griend Noordwaard VN Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard VN Bepalen golfreductie griend Noordwaard VN Eenvoudig toetsen griend Noordwaard VN Griend Noordwaard voldoende getoetst VN Griend Noordwaard onvoldoende getoetst VN Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard VN Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard VN Kwantificeren invloed ecologische concepten Noordwaard VN Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard VN Vormen toetsoordeel Noordwaard VN Opstellen toetsmethode Noordwaard VN Alternatieve toetsmethode Noordwaard VN Noordwaard: toetsen op hoogte VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: macrostabiliteit buitenwaarts VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: microinstabiliteit VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: macrostabiliteit binnenwaarts VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: niet waterkerende objecten VN Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) VN Toetsoordeel Noordwaard voldoende VN Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN Toetsen Noordwaard VN Toetsen dijk met griend VN Toetsen dijken met ecologische concepten VN Toetsing dijken met ecologische concepten VN Building with Nature VNToetsen golfremmende dijk Noordwaard
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares