Toetsen Noordwaard


Context VN set links: model = Toetsen Noordwaard


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Toetsen Noordwaard

Result = Toetsen dijk met griend VN

End Set VN link


Net als iedere primaire waterkering dient de golfremmende dijk Noordwaard periodiek (iedere zes jaar) getoetst te worden op de veiligheid. Voor traditionele waterkeringen geeft het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) hiervoor de benodigde handvatten. Voor dijken met een ecologisch concept bestaat er nog geen uitgewerkte toetsmethodiek. De methodiek die in onderstaande conceptmap schematisch wordt weergegeven, probeert in die leemte te voorzien.

Golfremmende dijk Noordwaard

In het kader van Ruimte voor Rivier wordt de Noordwaard ontpolderd en opnieuw ingericht, om bij hoge rivierafvoeren voldoende waterstandsverlaging op de Boven Merwede te realiseren. Er is een nieuwe waterkering rond het Fort Steurgat bij Werkendam voorzien in het herinrichtingsplan. Deze waterkering moet voldoende stabiel zijn om de 1:2000 per jaar maatgevende condities te weerstaan, met zodanig geringe golfoverslag om dijkring 23 voldoende droog te houden. De dijk zou in een standaardontwerp een kruinhoogte van 5,0 – 5,5 m +NAP moeten hebben. Om deze hoogte te reduceren in het dijkontwerp is een zogenaamde groene golfremmende dijk ontworpen, binnen de randvoorwaarden van landschappelijke en maatschappelijke inpasbaarheid, betrouwbaarheid en constructieve haalbaarheid. Door inzet van biobouwers (een griend) in combinatie met een berm is de dijkhoogte verlaagd naar 4,3 m +NAP. De figuur geeft de groene golfremmende dijk illustratief weer.

Het rapport over het ontwerp van de dijk bij Noordwaard is na te lezen in het dokument Ontwerp groene golfremmende dijk Fort Steurgat bij Werkendam.

De toetsmethode die voorziet in de toetsing van het griend (takken en stoven) op basis van een methodiek die representatief is voor de situatie bij Fort Steurgat is uitgewerkt in dit rapport.

Nadere informatie over de uitgangspunten en achtergronden die zijn toegepast bij het opstellen van de toetsmethode staan in deze achtergrondrapportage.

Doorsnede van de golfremmende dijk Noordwaard

Verder lezen

Hieronder staat een conceptmap die de verschillende activiteiten en randvoorwaarden laat zien van een mogelijke toetsmethode voor de grienddijk Noordwaard. Door op een onderdeel van de conceptmap te klikken vindt u meer informatie over het desbetreffende deel van de map.

Referenties
Geavanceerd toetsen griend Noordwaard VN Bepalen staat van de griend Noordwaard VN Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard VN Bepalen golfreductie griend Noordwaard VN Eenvoudig toetsen griend Noordwaard VN Griend Noordwaard voldoende getoetst VN Griend Noordwaard onvoldoende getoetst VN Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard VN Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard VN Kwantificeren invloed ecologische concepten Noordwaard VN Beoordelen cruciale eigenschappen Noordwaard VN Vormen toetsoordeel Noordwaard VN Opstellen toetsmethode Noordwaard VN Alternatieve toetsmethode Noordwaard VN Noordwaard: toetsen op hoogte VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: macrostabiliteit buitenwaarts VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: microinstabiliteit VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: macrostabiliteit binnenwaarts VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland VN Noordwaard: toetsen op stabiliteit: niet waterkerende objecten VN Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) VN Toetsoordeel Noordwaard voldoende VN Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN Toetsen Noordwaard VN Toetsen dijk met griend VN Toetsen dijken met ecologische concepten VN Toetsing dijken met ecologische concepten VN Building with Nature VNToetsen golfremmende dijk Noordwaard
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares