Toetsing van de primaire waterkeringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Toetsen (wettelijke opdracht)

Result = Controlerend orgaan toetsen VN, Waterschap Scheldestromen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Toetsen (wettelijke opdracht)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Toetsen (wettelijke opdracht)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Toetsen (wettelijke opdracht)

Result = Omgaan met verstoringen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Toetsen (wettelijke opdracht)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Toetsen (wettelijke opdracht)

Result =

End Set VN linkDe Waterwet schrijft voor dat er elke zes (voorheen vijf) jaar een toetsing van de primaire waterkering plaatsvindt. Bij de toetsing wordt gekeken of de waterkering in kwestie nog aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoet. Uit de toetsing komt één van drie mogelijke oordelen voort:

  • de waterkering voldoet aan de norm,
  • de waterkering voldoet niet aan de norm,
  • of er kan geen oordeel geveld worden.

De wijze van toetsen wordt beschreven in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (Min. V&W, 2007) en de hulpmiddelen die nodig zijn voor de toetsing worden aangeleverd in het Wettelijk Toets Instrumentarium WTI. Hiernaast zijn er de nodige gegevens nodig om de toets uit te kunnen voeren. De gegevens over de belasting op de waterkering (bijvoorbeeld golfeigenschappen en waterstanden) worden aangeleverd in de Hydraulische Randvoorwaarden (HR). De beheerders van de waterkering zijn verantwoordelijk voor gegevens over (de actuele toestand van) de waterkering. De methode van toetsing hangt in grote mate af van de soort waterkering. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • dijken & dammen,
  • duinen, waterkerende kunstwerken (bijvoorbeeld sluizen of kademuren) en
  • niet waterkerende objecten (NWO's, zoals kabels en leidingen).

Voor al deze categorieën zijn toetsmethodieken beschreven in het VTV.

De primaire waterkeringen zijn voor ongeveer 90% bij de waterschappen en voor ongeveer 10% bij Rijkswaterstaat in beheer. Deze waterkeringbeheerders zijn verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de toetsing en de beschikbaarheid van de actuele gegevens m.b.t. de toetsing van de waterkering.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares