Spreadsheet ontwerpSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Spreadsheet ontwerp kleidijk

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Spreadsheet ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Spreadsheet ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Spreadsheet ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Spreadsheet ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Spreadsheet ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link
Met de spreadsheet kleidijken kan aan de hand van een toetsproces, een ontwerp worden gemaakt van de kleibekleding, tot aan de berm (tot aan het ontwerppeil), aan de buitenzijde van de dijk. De spreadsheet bestaat uit twee bladen:

  • het rekenblad: hierop worden de invoerwaarden voor een berekening ingevuld en staat de samenvatting van de maatgevende uitvoer;
  • de logfile: hierop staat de uitvoer voor vier doorgerekende stormgetijcombinaties, inclusief de uitvoer voor de maatgevende combinatie.

In de spreadsheet verschijnt bij bepaalde cellen een nadere toelichting wanneer de cel met de muis wordt aangewezen. Voor bepaalde omstandigheden geeft de spreadsheet een waarschuwing (bijv. te hoge golven, een ingevoerd gemiddeld hoogwater (GHW) dat te veel afwijkt van het berekende GHW). Indien deze opmerkingen verschijnen, dient de Werkgroep Kennis geraadpleegd te worden. De volgende onderdelen moeten in de spreadsheet worden ingevuld:

  1. de naam van het dijkvak (eventueel aangevuld met de nummers van de dijkpalen),
  2. het dijkvak ligt langs de Westerschelde of langs de Oosterschelde,
  3. de golfrandvoorwaarden,
  4. het laagste punt van de kleidijk,
  5. het ontwerppeil,
  6. gemiddeld hoogwater,
  7. het talud onder de berm,

Ad 2. In het keuzemenu dient een keuze te worden gemaakt voor de Westerschelde of de Oosterschelde. De spreadsheet kiest de bijbehorende getijdenkromme en combineert die bij de Westerschelde met vier storm-getijcombinaties. Bij de Oosterschelde wordt uitgegaan van een vereenvoudigd sluitregime van de kering.

Let op: De LZM en het VTV gaan er vanuit dat het hoogtepunt van de storm samenvalt met hoogwater. Dit levert niet altijd de maatgevende belasting op. Daarom dient een dijkvak (in tegenstelling tot de werkwijze in de LZM/VTV) te worden berekend met zowel een getij dat begint bij LW als een getij dat begint bij HW (beiden gecombineerd met springtij en gemiddeld getij) . Feitelijk kan de maatgevende belasting alleen worden bepaald door het ontwerp of de toetsing uit te voeren voor meerdere combinaties van het hoogtepunt van de storm en het tijdstip van HW of LW. De mogelijke onderschatting van de maatgevende belasting wordt door de voorgestelde aanpak voldoende verkleind.

Ad 3. Dit zijn de randvoorwaarden zoals die in deze handleiding zijn opgenomen.

Ad 4. Om verweking te voorkomen dient de ondergrens van de kleibekleding op GHW 0,5 m of hoger te liggen.

De grafische presentatie bestaat uit twee grafieken. De bovenste grafiek geeft de belasting weer (de hoogte van het aangevallen deel t.o.v. het getij), de onderste geeft aan welke dikte van de kleilaag bij de belasting hoort.

N.B. Na elke wijziging in de invoer dient de berekening via het menu Kleidijk opnieuw te worden uitgevoerd.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares