Sint Pieterspolder


Context VN set links: model = Sint Pieterspolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Sint Pieterspolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Basalt, Betonzuil met ecotop
Specifieke constructie 
Haven
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 
Cultuurhistorie, Ecologie
Jaar 
2015
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 28' 20", 4° 3' 50"
Dijktraject 
dp 1316 - dp 1350+60 meterSint Pieterspolder

Dijktraject Sint Pieterspolder omvat de dijken langs de Pieterspolder en Nieuw Olzendepolder. Het dijktraject ligt aan de Oosterschelde, aan de noordkant van Zuid-Beveland vlakbij Yerseke en Oostdijk. Het heeft een lengte van 3,5 kilometer. Het grootste gedeelte van het dijktraject is particulier eigendom. Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het beheer van de dijk.

Bijzonderheden

 • Voor het dijkvak ligt een hoog voorland (slik).
 • Tussen dijkpaal 1316 en dijkpaal 1340 ligt aan de binnenkant van het dijktraject de Sint Pieterspolder. De dijk langs de Sint Pieterspolder had voor de dijkversterking twee buitenbermen: een lage buitenberm bekleed met open steenasfalt en een hoge buitenberm die onverhard was.
 • Ter hoogte van dijkpaal 1316 is een dijkovergang aanwezig, die aansluit op de hoge buitenberm. Er ligt daar bovendien een trap op het bovenbeloop.
 • Vlakbij dijkpaal 1327 ligt nog een dijkovergang met twee afritten aan de buitenzijde van de dijk. De afrit in zuidoostelijke richting sluit aan op de hoge buitenberm bij dijkpaal 1326. De afrit in noordoostelijke richting geeft toegang tot een voormalig landbouwhaventje ter hoogte van dijkpaal 1328.
 • Het landbouwhaventje in het dijktraject is een voormalige tijhaven. Het haventje is een rijksmonument en bestaat uit twee havendammen en een kademuur, die in een vervallen staat verkeren.
 • De dijk langs de Nieuw Olzendenpolder, tussen dijkpaal 1340 en dijkpaal 1348, had voor een dijkversterking een buitenberm van open steenasfalt.
 • Bij dijkpaal 1341 en dijkpaal 1342 liggen twee strekdammen met een lengte van circa 30 meter loodrecht op de dijkrichting.
 • Bij dijkpaal 1342 doorkruist een zoutwaterinlaatbuis de dijk.
 • Tussen dijkpaal 1345+50 meter en dijkpaal 1347+50 meter staat een rij met palen in zeer slechte staat. Deze palen waren onderdeel van een voormalige aanlegsteiger.
 • Ter hoogte van dijkpaal 1346 ligt een dijkovergang.
 • Tussen dijkpaal 1316 en dijkpaal 1348 was in de oude situatie op het bovenbeloop, de kruin en het binnenbeloop van de dijk geen steenbekleding aanwezig.
 • Tussen dijkpaal 1348 en dijkpaal 1350+66 meter ligt een kreeftenpark in de primaire zone van de waterkering. Zowel voor als achter het kreeftenpark is een dijk aanwezig. Op de dijk achter het kreeftenpark ligt geen steenbekleding. De waterkering voor het kreeftenpark is omsloten door betonnen en stalen damwanden.


Innovatieve grondverbetering

De aannemer had voor het verbeteren van de ondergrond een innovatieve aanpak. Hij mengde de bestaande slappe grond met o.a. cement op een dusdanige wijze dat de grond kon blijven zitten. Op die manier stabiliseerde hij de ondergrond. Hierop legde hij het geotextiel en de filterlaag. Daarop bracht hij de betonzuilen aan. Door deze innovatieve werkwijze hoefde de aannemer veel minder grond af te graven en af te voeren en veel minder nieuwe grond aan te voeren. Zo bespaarde hij op transporten. Zijn idee was daardoor niet alleen duurzaam, maar kwam ook de veiligheid en omgeving ten goede.

Logo Liebregts.jpg

Kaart werkgebied

Overzichtskaart Sint Pieterspolder.jpg


Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders

Particuliere eigenaar

Landbouwhaventje

Een deel van de dijk van de Sint Pieterspolder en het landbouwhaventje in het dijktraject zijn in handen van een particulier, die ook eigenaar is van de binnendijkse landbouwgronden daar. Projectbureau Zeeweringen had bij de uitvoering van dijktraject Karelpolder in 2013 constructief contact met hem gehad over een transportroute over de binnendijkse weg tussen de dijk en zijn perceel. Tijdens de werkzaamheden verbeterde projectbureau Zeeweringen destijds zijn weg door hem te asfalteren. Bij de uitvoering van dijkversterking Sint Pieterspolder overlegde het projectbureau opnieuw met hem, onder andere over de werkzaamheden in het landbouwhaventje en het gebruik van de binnendijkse weg voor het aan- en afvoeren van materialen. Het projectbureau sprak ook met hem over het buitendijkse onderhoudspad. Hij wilde met het oog op veiligheid dat het onderhoudspad opengesteld werd voor fietsers. Hij hoopte dat daardoor met name scholieren buitendijks zouden fietsen en geen gebruik meer zouden maken van zijn weg, waar hij zelf met landbouwvoertuigen overheen rijdt. Vanwege de afspraken vastgelegd in het beheerplan Natura-2000 kon projectbureau Zeeweringen deze wens niet honoreren.

Klachten

Voordat projectbureau Zeeweringen de weg tussen de dijk en de landbouwpercelen asfalteerde, lag er een onverhard pad en maakte alleen de eigenaar van de landbouwgronden gebruik van deze weg. Nadat het projectbureau de weg liet asfalteren, nam de hoeveelheid (brom)fietsverkeer over de weg toe. Een aanwonende klaagde over overlast van fietsers en bromfietsers. Naar aanleiding daarvan zocht hij met diverse partijen contact, zoals de gemeente, het waterschap en de provincie. Hij voelde zich echter niet gehoord. Projectbureau Zeeweringen had het asfalteren van de weg afgestemd met de eigenaar. Formeel was de aanwonende geen partij om rekening mee te houden. Desondanks heeft het projectbureau zijn best gedaan zoveel mogelijk rekening met hem te houden, ondermeer door tijdens het uitvoeren van de dijkversterkingswerkzaamheden omleidingsborden en slagbomen te plaatsen.

Referenties

Cultuurhistorie
Basalt als dijkbekleding aan weerszijden van het monumentale landbouwhaventje

Monumentaal landbouwhaventje

In dijktraject Sint Pieterspolder lag een landbouwhaventje, dat de status van rijksmonument had. Projectbureau Zeeweringen stemde daarom het ontwerp van de dijkversterking ter hoogte van het haventje af met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Reimerswaal. Op basis van historisch onderzoek door de gemeente (o.a. aan de hand van oude foto’s) herstelde projectbureau Zeeweringen het havenplateau in originele staat door gebruik te maken van gezette basalt. Bovendien zette het projectbureau aan beide zijden van het haventje basalt op de dijk, zodat er een geleidelijke overgang ontstond vanaf het basalt naar de betonzuilen, die op de rest van de dijk liggen.Ecologie

Voor dit dijktraject zijn verschillende vergunningen aangevraagd in het kader van natuurbescherming (zie referenties)

Zeegras

Aan de oostkant van dijktraject Sint Pieterspolder lag een groot zeegrasveld voor de dijk. Omdat het zeegras niet in de werkstrook lag, hoefde het voorafgaand aan de dijkversterking niet verplaatst te worden. Het projectbureau trof maatregelen om het zeegrasveld te behouden. Normaal gesproken wordt water en slib uit het werkgebied het voorland opgepompt, voordat de grond bij de teen van de dijk afgegraven wordt. Nu legde het projectbureau de pomp voorbij het zeegrasveld. Daarmee voorkwam het dat er water en slib over het zeegrasveld gepompt zou worden, waardoor het zou kunnen verstikken. Daarnaast beperkte het de breedte van de werkstrook. Bij het afgraven van grond kon deze daardoor niet op het zeegrasveld terecht komen
Referenties

Transportroutes

Nieuw wegdek

Voor het aan- en afvoeren van materiaal gebruikte projectbureau Zeeweringen een binnendijkse, particuliere weg, die ook gebruikt was bij het versterken van het naastgelegen dijkvak Karelpolder. Oorspronkelijk bestond het wegdek van deze weg uit puin. Projectbureau Zeeweringen liet hem asfalteren, zodat hij geschikt was als transportroute voor de dijkversterking van de dijktrajecten Karelpolder (in 2013) en Sint Pieterspolder.

Nieuw fietspad

Het waterschap had plannen om een nieuw, vrij liggend fietspad realiseren in de directe omgeving van de transportroute van projectbureau Zeeweringen. In overleg met het projectbureau zorgde het waterschap ervoor dat het nieuwe fietspad gereed was, voordat het projectbureau met de dijkversterkingswerkzaamheden startte. Daardoor hoefde het projectbureau minder rekening te houden met fietsers op een groot deel van de transportroute.

Scholieren

Vanuit Yerseke fietsen dagelijks veel scholieren langs dijktraject Sint Pieterspolder naar Krabbendijke. Om tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden gevaarlijke situaties te voorkomen, zette projectbureau Zeeweringen de weg langs het dijktraject af en stelde een omleidingsroute vast voor fietsers. Het projectbureau maakte daarnaast gebruik van een verkeersregelaar, die fietsers attent maakte op de omleiding. Ook informeerde het projectbureau de school in Krabbendijke, waar veel langs de dijk fietsende scholieren naartoe gingen. En via de school werden ook de ouders geïnformeerd. Desondanks negeerden scholieren de afzetting regelmatig en maakten weinig gebruik van de omleidingsroute.

Emanuelpolder

Gelijktijdig met dijkversterking Sint Pieterspolder voerde het waterschap een dijkversterking uit bij de Emanuelpolder in de omgeving van Waarde. Projectbureau Zeeweringen en het waterschap hadden beide werken gezamenlijk ondergebracht in één contract. De aannemer die op beide projecten werkte, had klei gekocht van de gemeente Reimerswaal die vrijkwam bij de ontwikkeling van een toekomstig industriegebied. Die klei voerde hij af naar de Emanuelpolder. Daarbij maakte hij deels gebruik van de transportroute voor dijktraject Sint Pieterspolder, die daarvoor wat verlegd werd. Dat leidde soms tot verwarrende situaties voor de omgeving.
Referenties

Communicatie

In het omgevingsplan werden alle stakeholders met bijbehorende communicatiemiddelen en deadlines opgenomen. Het projectbureau zette voor dit dijktraject verschillende communicatiemiddelen, zoals informatieborden, social media, huis-aan-huiskranten en persoonlijke gesprekken.

Projectbureau Zeeweringen sloot in 2015 zijn dijkversterkingswerkzaamheden in Zeeland af. Ter gelegenheid daarvan organiseerde het dat jaar excursies naar vier dijktrajecten. Dijktraject Sint Pieterspolder was er één van. De excursies op dit traject waren druk bezocht en succesvol.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Aan het begin van het dijktraject, ter hoogte van dijkpaal 1316, was het talud bekleed met open steenasfalt. Tussen dijkpaal 1317 en het voormalig landbouwhaventje bij dijkpaal 1328 bestond de bekleding op de ondertafel uit basalt en Lessinische steen. Gedeeltelijk was deze bekleding ingegoten met beton. De lage buitenberm was hier en daar bekleed met open steenasfalt. Op de boventafel tussen de lage en de hoge buitenberm lag bekleding van prefab betonplaten. Twee havendammen, bekleed met basalt, Lessinische steen en stortsteen, omsloten het voormalige landbouwhaventje. Op de zuidelijke havendam lag daarnaast nog bekleding van beton. De ondertafel van de dijk ter hoogte van het haventje bestond uit twee onderdelen: een kademuur met een havenplateau van zo’n 40 meter lang en een talud met een lengte van ongeveer 20 meter, dat bekleed was met open steenasfalt. De boventafel van de dijk ter plaatse van het haventje was voorzien van een asfaltbekleding. Tussen het voormalig landbouwhaventje en dijkpaal 1340 was de bekleding precies hetzelfde als op het traject tussen dijkpaal 1317 en het voormalig landbouwhaventje. Uitzondering hierop vormde de dijkbekleding van de boventafel tussen dijkpaal 1338 en dijkpaal 1340. Die bestond uit Lessinische steen. In de bocht bij dijkpaal 1340 was het talud bekleed met open steenasfalt. De ondertafel tussen dijkpaal 1340 en dijkpaal 1348 was bekleed met Vilvoordse steen en basalt, ingegoten met beton. Op de boventafel bestond de bekleding uit open steenasfalt. Op de ondertafel tussen dijkpaal 1346 en 1348 lag een bestorting van dakpannen op de Vilvoordse steen. Bij het kreeftenpark tussen dijkpaal 1348 en dijkpaal 1350+66 meter kenden de voor- en achterliggende dijk geen steenbekleding. De voorliggende waterkering werd begrensd door damwanden.Toetsing

Waterschap Scheldestromen toetste het dijktraject aan de veiligheidsnorm, zoals die is voorgeschreven in de Waterwet. Daaruit bleek dat alle aanwezige steenbekleding op het dijktraject niet aan de norm voldeed. Op de dijken bij het kreeftenpark was geen steenbekleding aanwezig. Om ook dit traject aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, gaf het waterschap aan dat het wenselijk was ook de voorliggende dijk bij het kreeftenpark te voorzien van steenbekleding. De aanwezige kreukelberm in het dijktraject moest verbeterd worden. Daar waar de kreukelberm ontbrak in het traject, moest deze aangebracht worden.
Contractmanagement werkprocessen

Contract en Uitvoering
Sint Pieterspolder

Grondverbetering

Op basis van ervaring met het aangrenzende dijkvak schreef projectbureau Zeeweringen in het contract heel veel grondverbetering voor om zo meerwerk te voorkomen. De aannemer had voor het verbeteren van de ondergrond een het verbeteren van de ondergrond een innovatief idee, dat voorafgaand aan de uitvoering met het projectbureau werd afgestemd. Hij mengde de bestaande slappe grond met cement op een dusdanige wijze dat de grond kon blijven zitten. Op die manier stabiliseerde hij de ondergrond, die uithardde tot een soort betonplaat. Op de betonplaat legde hij doek, gevolgd door een filterlaag van kleine steentjes. Daarop bracht hij de betonzuilen aan. Onderaan het talud verbeterde hij de grond op de traditionele manier (door slappe klei af te graven en nieuwe aan te brengen), omdat hij met de mengmachines niet bij de waterlijn kon komen. Op het bovenste deel van het talud verbeterde hij ook op die manier de grond, zodat hij een goede aansluiting op het onderhoudspad kon maken. Door deze innovatieve werkwijze hoefde de aannemer veel minder grond af te graven en af te voeren en veel minder nieuwe grond aan te voeren. Zo bespaarde hij transporten. Zijn idee was daardoor niet alleen duurzaam, maar kwam ook de veiligheid en leefbaarheid ten goede.

Betonzuilen met eco-toplaag

Volgens het ontwerp zou de aannemer tussen dijkpaal 1346 en dijkpaal 1348 op de ondertafel breuksteen, gepenetreerd met gietasfalt toepassen. In de contractfase besloot projectbureau Zeeweringen de gepenetreerde breuksteen te vervangen door betonzuilen. Normaal gesproken is het toepassen van gepenetreerde breuksteen kostentechnisch voordeliger dan het toepassen van betonzuilen. Omdat op dit deel eerst grondverbetering en het aanbrengen van een waterslot noodzakelijk waren, voordat de aannemer de gepenetreerde breuksteen kon aanbrengen, verviel het kostenvoordeel en koos het projectbureau hier net als in de rest van het dijkvak voor betonzuilen met een eco-toplaag.

Emanuelpolder

Projectbureau Zeeweringen voerde dijkversterking Sint Pieterspolder gelijktijdig uit met dijkversterking Emanuelpolder van het waterschap. Projectbureau Zeeweringen en het waterschap brachten beide dijkversterkingen onder in één contract.


Projectbeheer controleprocessen

Projectbeheersing

Dijktraject Sint Pieterspolder is op tijd en binnen budget opgeleverd.

KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares