Rijke leeromgeving



Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Rich learning environment,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Rich learning environment,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Rich learning environment,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Rich learning environment,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Rich learning environment,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Rich learning environment,

Result =

End Set VN link









In een rijke leeromgeving wordt kennis en ervaring just in time aangeboden en opgedaan in een optimale aansluiting op de praktijk. Studenten zullen meer ervaring op doen in de praktijk, zoals in Living Labs, om vervolgens in de klas of online state-of-the-art-achtergrondinformatie te verkrijgen.


Living Labs

Living Labs zijn realistische settings waarbinnen case studies worden uitgevoerd die van direct nut zijn voor de praktijk. Deze case studies worden uitgevoerd door middel van samenwerkingsverbanden van professionals en lerenden (studenten). In Living Labs werken studenten samen met betrokkenen aan gedragen oplossingen voor een maatschappelijk relevante uitdaging. Voorbeelden van Living Labs zijn:


Guided Tours

Guided Tours zijn een soort lespakketten waarbij de gebruiker door een geselecteerd deel van de kennis op de Wiki wordt geleid. Guided Tours maken life long learning en leren op afstand mogelijk. Voorbeelden van Guided Tours zijn:


Rollen van de betrokkenen in het leerproces

Studenten en begeleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en de inhoud daarvan.

  • De docent heeft de rol van coach en procesbegeleider.
  • De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en voegt de bewijslast daarvan toe aan de wiki als ware het een portfolio.
  • Het werkveld neemt deel als ervaringsdeskundige en, bijvoorbeeld bij het afstuderen, als procesbegeleider.


Actiegerichte competenties

Met EMM wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

  • Holistische benadering: reflecterend & analyserend vermogen wordt vergroot en draagt bij aan het verwerven van 21st century skills.
  • Leren van ervaringen biedt handelingsperspectief voor nieuwe, soortgelijke situaties – studenten worden fit for professional future.
  • Gedragen oplossingen vinden voor betrokkenen.
  • Nieuwe met bestaande, gerelateerde kennis verbinden.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares