RP Ontwerpen suppletie Roggenplaat

RP Ontwerpen suppletie Roggenplaat
Context RP Roggenplaatsuppletie
Decompositie type IOR

ActivityRijkswaterstaat heeft het Centre of Expertise (CoE) Delta Technology gevraagd om de variantenstudie, monitoring en het verdiepend onderzoek ten behoeve van de Roggenplaatsuppletie uit te voeren. Het CoE-consortium bestaat uit NIOZ, Wageningen Marine Research, Deltares en HZ University of Applied Sciences.

In het eerste deel van deze studie is de voorkeursvariant bepaald (Van der Werf et al. 2016). De zogeheten zandreliëfvariant is daaruit als meest kansrijke variant naar voren gekomen en is vervolgens uitgewerkt in een definitief ontwerp (Van der Werf et al. 2016).

Aanpak

De aanpak van de ontwerpstudie bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De beschikbare kennis, data en modellen van de Roggenplaat en vergelijkbare intergetijdengebieden zijn geïnventariseerd en verzameld. Deze zijn gebruikt voor een beschrijving van het morfologisch en ecologisch functioneren van de Roggenplaat. Er is hierbij in het bijzonder lering getrokken uit proefprojecten die in het kader van de MIRT-verkenning in de Oosterschelde zijn gedaan.
  2. Uit de doelstellingen van Rijkswaterstaat en de beschikbare kennis is een afwegingskader afgeleid om een objectieve en onderbouwde keuze tussen suppletievarianten mogelijk te maken.
  3. Op basis van economische, ecologische, uitvoeringstechnische en hydro-morfologische aspecten is een geschiktheidskaart gemaakt die aangeeft op welke gebieden van de Roggenplaat gesuppleerd kan worden.
  4. Vervolgens is de voorkeursvariant uitgewerkt tot vier verschillende suppletieontwerpen, met inachtneming van de morfologische en ecologische kennis van de Roggenplaat en het afwegingskader.
  5. Er is een numeriek (Delft3D)-model ontwikkeld dat de golven, waterbeweging, zandtransport en initiële bodemontwikkeling op de Roggenplaat in detail simuleert. Hiermee zijn de verschillende suppletieontwerpen doorgerekend.
  6. Tot slot zijn suppletieontwerpen gewogen met behulp van het afwegingskader. Het toetsen aan de criteria gebeurde op basis van systeemkennis, modelresultaten en deskundigenoordeel. Dit leidde tot het definitief ontwerp.RP Overleg met de stakeholders RP Aanbesteden en uitvoeren suppletie Roggenplaat RP Randvoorwaardensuppletie RP Maken afwegingskader RP Inventarisatie bestaande data modellen en kennis RP Data en kennis over Roggenplaat RP Ontwikkelen numeriek3D-model RP Integrale afweging suppletie-ontwerpen RP Voorkeursvariant RP Afwegingskader RP Ontwerpsessie van de uitvoeringsvarianten RP Suppletievarianten Rijkswaterstaat RP Maken van een geschiktheidskaart RP Ontwerpen van een voorkeursvariant RP Uitwerken in vier suppletie-ontwerpen RP Geschiktheidskaart RP Numeriek 3D-model RP Doorrekenen vier suppletie-ontwerpen RP Definitief ontwerp Roggenplaatsuppletie RP Bespreken met experts in workshop RP Experimenteren met priming RP Ontwerpen suppletie Roggenplaat RP Doelstelling ontwerpstudie RP Doelstelling suppletieRoggenplaat RP Uitvoeren monitoring 2016-2024 RP Uitvoeren T0-monitoring RP Monitoring suppletie Roggenplaat RP Doelstelling monitoring RP Bepalen effectiviteit Roggenplaatsuppletie RP RoggenplaatsuppletieBepalen voorkeursvariant 20190220
Over deze afbeelding

De View-Navigation (VN) pagina's.


De links naar andere pagina's.

Produceert
Consumeeert
Onderdeel van
Instantie van
Betreft


Draagt bij aan.

Draagt bij aan RP Doelstelling ontwerpstudie
Waarde ++
Opmerkingen


Connectie.

Connectie type seq
Connecteert naar RP Aanbesteden en uitvoeren suppletie Roggenplaat
Conditie
Opmerkingen


Connectie.

Connectie type sync
Connecteert naar RP Overleg met de stakeholders
Conditie
Opmerkingen


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares