Uitvoering


Context VN set links: model = Polder Vierbannen Uitvoering


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Polder Vierbannen Uitvoering

Result =

End Set VN link


onvoldoende ingegoten breuksteen
aanleg zuilenbekleding
aansluiten basalt op nieuwe zuilen
overlaging, deels van oude betonzuilen
museum bekleding diverse vakken
museum bekleding
museumbekleding gebakken blokken

De directie gaat in op het plan van aanpak zoals dit door de aannemer is ingeleverd bij de inschrijving op het werk. De punten die in dit plan van aanpak zijn vermeld dienen allen terug te komen in het Projectkwaliteitsplan. De aannemer is zich hiervan bewust.

De ecoloog gaat in op de mitigerende maatregelen zoals deze gelden voor het werk, deze zijn opgenomen in de NB-vergunning.

De directie verzoekt om de museumglooiing uit te breiden tot 15 vakken. De volgorde is aangegeven richting aannemer. Er zal nog een tekening worden aangeleverd met de wijze waarop de vakken ingericht moeten worden.

Ter plaatse van profiel 9 moet op de boventafel teerhoudend asfalt worden verwijderd dat op zandasfalt ligt. In de praktijk blijkt dit zeer lastig te scheiden. De aannemer doet zijn best om de twee materialen gescheiden af te voeren maar kan niet voorkomen dat er zandasfalt mee wordt afgevoerd. Het is ook niet de bedoeling dat, door te zuinig te werk te gaan, teerhoudend asfalt achter blijft op het werk.

De directie vermeldt dat 26 april het Watersnoodmuseum opnieuw geopend wordt. De aannemer houdt hier rekening mee en zal 's middags geen transport uitvoeren.

De campinghouder zal vermoedelijk gebruik maken van de nadeelcompensatie regeling, deze claim die omzetschade van de periode na 15 juli behelst zal bij de aannemer worden verrekend. De aannemer is verzocht vanaf ma. 20 juli niet voor 9.00 uur te starten met werkzaamheden en deze om 16.00 uur te beƫindigen ter plaatse van de camping.

De directie en de aannemer hebben verschil van mening over het aanbrengen van de volledige- en de vol en zat gepenetreerde overlaging. Door middel van boringen moet worden aangetoond dat de penetratie, met name ter plaatse van het waterslot volledig is. Verder voldoet het aanbrengen van de lava op de volledig gepenetreerde overlaging op een aantal plaatsen niet, ondermeer doordat het gietasfalt te schraal is aangebracht en er geen inbedding van de lavasteen kon plaatsvinden.

Nog in 2010 heeft een aantal werkzaamheden aan dit dijkvak plaatsgevonden. Het ging voornamelijk om het aanbrengen van de museumglooiingen. Het waterschap heeft een verzoek ingediend in het kader van de regeling subsidie Nationale en grensoverschrijdende Parken bij het Nationaal Park Oosterschelde.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares