Plannen (definiëren project)
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Plannen (definiëren project)

Result = Controlerend orgaan uitvoeren VN, Waterschap Scheldestromen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Plannen (definiëren project)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Plannen (definiëren project)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Plannen (definiëren project)

Result = Omgaan met verstoringen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Plannen (definiëren project)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Plannen (definiëren project)

Result =

End Set VN link


Beheerders hebben de primaire waterkeringen in 2001, 2006 en 2011 getoetst volgens het Wettelijke Toets Instrumentarium (WTI) en aan de wettelijke norm. Daarbij is een deel van de waterkeringen afgekeurd vanwege nieuwe inzichten op het gebied van waterveiligheid.

Daarnaast zijn in 2003 de zeeweringen langs de Noordzeekust apart getoetst. Ook uit deze toetsing zijn “onvoldoende” trajecten naar voren gekomen. De uitkomst was dat tien locaties over 20 jaar niet meer aan de geldende veiligheidsnorm zouden voldoen. Deze locaties zijn prioritaire Zwakke Schakels genoemd.

Na deze tweede toetsronde (2001-2006) is in 2007 het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma opgesteld (HWBP-2). Daarin zijn de afgekeurde waterkeringen en De Zwakke Schakels opgenomen. In dit programma werken de Rijksoverheid en de waterkeringbeheerders (waterschappen, hoogheemraadschappen, provincie Groningen en Rijkswaterstaat) intensief samen om op 88 plekken in het land de afgekeurde waterkeringen te versterken. Het gaat daarbij om ongeveer 370 km dijken, dammen, duinen en 18 sluizen stuwen en gemalen.

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma richt zich op de waterkeringen die in de derde toetsronde (2011) zijn afgekeurd. Dit programma bestaat uit te treffen maatregelen aan 731 kilometer primaire waterkeringen (dijken) en 238 waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen). Dit van zowel waterschappen als Rijkswaterstaat.

In de periode 2014-2019 starten de waterschappen ruim 30 projecten. Daarnaast worden er 3 zogenaamde projectoverstijgende verkenningen (POV) uitgevoerd: Piping, Waddenzee, en Centraal Holland. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma Projectenboek 2014 geeft achtergronden, kaders en spelregels van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarnaast geeft het een overzicht van alle projecten die in 2014 starten of al bezig zijn.

De beide programma’s hebben grote overeenkomsten in doelstelling, maar verschillen in interne organisatie en wijze van financiering.

De Rijksoverheid toetst de projecten aan de subsidiecriteria: sober, robuust en doelmatig voldoen. Hiervoor is een programmabureau ingesteld dat bij Rijkswaterstaat is ondergebracht. Samenwerking tussen alle partijen is essentieel om de programmadoelstellingen succesvol te realiseren. De samenwerking richt zich zowel op technische als op beheersmatige aspecten. Op deze wijze wordt actief kennis en informatie uitgewisseld, worden innovatieve oplossingen onderzocht en wordt de beheersing van de projecten gezamenlijk geoptimaliseerd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares