Versterkt sediment
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie versterkt sediment

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie versterkt sediment

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie versterkt sediment

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie versterkt sediment

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie versterkt sediment

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie versterkt sediment

Result =

End Set VN linkMengen slib
503foto2.jpg
503foto1.jpeg
Proces

Aanleiding

Voor de dijkversterking in de haven van Hoedekenskerke werd in het ontwerp een bekleding opgenomen voor de damwand. De damwand was nog uit de tijd dat hier een veerpont aanmeerde. Door het aanleggen van een talud met bekleding voor de damwand, kon de damwand ‘functieloos’ worden gemaakt. Vóór de damwand zat echter een weinig draagkrachtige ondergrond van afgezet slib uit de Westerschelde. Deze ondergrond zou nooit het nieuwe talud en de bekleding kunnen dragen. Daarom werd ervoor gekozen om een proef met versterkt sediment uit te voeren. Dit versterkte sediment moest dan de fundering voor het nieuwe talud worden.

Voorafgaand aan de uitvoering zijn laboratoriumproeven uitgevoerd om de mengselsamenstelling te bepalen, om de uiteindelijke sterkte van het versterkte sediment te bepalen en t.b.v. het besluit bodemkwaliteit.

Er zijn 3 vakken aangelegd van ca. 9x5m tussen NAP en NAP -1m. Eén vak is onderwater aangelegd en in één vak zijn 2 lagen van 0,5m dik op elkaar aangebracht. In elk vak is een zakbaak aangebracht en onder elk vak ligt een zettingsbuis. Uitloging gedurende de aanleg is gemonitoord via peilbuizen.

De geltijd (tijd tot ‘stijf’ worden) van het sediment is kort; enkele seconden. Na ongeveer 4 uur is het sediment genoeg uitgehard om over te kunnen lopen. Door de korte geltijd is het mogelijk om het materiaal te stapelen.

Om het slib goed verpompbaar te maken is gebruik gemaakt van een extra container waarin het slib is verdund en gemixt. De mate van verpompbaarheid bepaalt voor een groot deel of de uitvoering slaagt.

Enkele bevindingen

  • de bestaande situatie week af van die op de beschikbare tekeningen;
  • het moeilijkste was om het sediment goed verpompbaar te maken;
  • aanpassen van de hoeveelheid te mengen componenten was goed uitvoerbaar met het beschikbare materieel;
  • er is relatief veel materieel nodig;
  • het versterkte sediment is zowel onder- als bovenwater goed aan te brengen in verschillende consitenties.
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares