Teenconstructies
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie teenconstructies

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie teenconstructies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie teenconstructies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie teenconstructies

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie teenconstructies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie teenconstructies

Result =

End Set VN link


Afschuifteen

Bij verschillende onderzoeken van de laatste jaren is verondersteld dat er een teenconstructie (met teenbestorting) aanwezig is die afschuiving van de bovengelegen steenzetting verhindert. Wat dat inhoudt, is niet nader gekwantificeerd. Bij de toetsing volgens de VTV is er ten aanzien van dit aspect hoogstens sprake van een eenvoudige toetsing: op basis van uiterlijke kenmerken en goed gedrag (geen verzakking, geen 'kammen van de steenzetting') wordt een oordeel gevormd.

In de praktijk treden er weinig problemen op met steenzettingen die direct kunnen worden gerelateerd aan het tekortschieten van de stabiliteit van de teenconstructie. Onder maatgevende stormomstandigheden bevindt de teenconstructie zich normaliter ook diep onder water en men zou kunnen veronderstellen dat de teenconstructie er wat betreft de veiligheid niet toe doet.

Dat in de praktijk eigenlijk nooit problemen met teenconstructies optreden zou ook kunnen worden toegeschreven aan het feit dat bekledingen eigenlijk nog nooit door maatgevende stormen zijn belast: er is geen ervaring met maatgevende condities.

De teenconstructie speelt een rol bij het opsluiten van de bekleding. De teenconstructie maakt het mogelijk dat er een normaalkracht in de zetting aanwezig is, die door klemming zorgt voor een stabiliteit die hoger is dan die volgt uit het gewicht van het enkele element. De stijfheid van de teenconstructie in verhouding tot de stijfheid van de toplaag tegen afschuiven van de toplaag over de filterlaag bepaalt in welke mate een grote normaalkracht die in de zetting van hoog op het talud richting teen wordt opgebouwd, nabij de teen kan bestaan, of dat een grote flexibiliteit van de teenconstructie de normaalkracht en daarmee de klemming begrenst.

Gerelateerde onderwerpenReferenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares