Steentoets
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie steentoets

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie steentoets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie steentoets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie steentoets

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie steentoets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie steentoets

Result =

End Set VN link
Steenbekledingen

Deze nieuw verworven kennis uit het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen is vastgelegd in een groot aantal (tussentijdse) onderzoeksrapporten, maar moet uiteindelijk resulteren in herziening van de toets- en ontwerpmethode. De nieuwe kennis wordt enerzijds vastgelegd in nieuwe versies van de Technische Rapporten, anderzijds worden voor de praktijk deze op papier vastgelegde regels ondersteund door rekenmodellen. Het nieuwe rekenmodel dient afgeregeld te worden op de bijbehorende proeven, tevens dienen er validatietests te worden uitgevoerd. Het rekenmodel Steentoets is bedoeld als gebruiksvriendelijk gereedschap ter ondersteuning van het toetsen en ontwerpen van steenzettingen. In dit rekenmodel zijn de laatste inzichten verwerkt.

In de rekenregels wordt een bepaald veiligheidsniveau gehaald, wat, omdat de onderliggende modellen onvolkomen zijn, naar verwachting niet voor alle bekledingen hetzelfde zal zijn. Het eerste veiligheidsniveau is indertijd vastgesteld door de deels theoretische, deels empirische rekenmodellen te ijken op de toen beschikbare proefresultaten en van een veiligheidsmarge te voorzien. Het aanbrengen van een veiligheidsmarge is veelal niet expliciet gebeurd door partiƫle veiligheidsfactoren toe te passen, maar door veilige aannamen te doen voor model- of fitfactoren. Naar aanleiding van de onderzoekresultaten is deze ijking opnieuw uitgevoerd.

In 2016 is het landelijke vergelijkend onderzoeksprogramma zetstenen voor dijken afgerond. De resultaten van dit onderzoeksprogramma zijn verwerkt in Steentoets 2015.

Steentoets is verkrijgbaar via de Helpdesk Water.

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares