Projectplan KennisleemtesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie projectplan kennisleemtes

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie projectplan kennisleemtes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie projectplan kennisleemtes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie projectplan kennisleemtes

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie projectplan kennisleemtes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie projectplan kennisleemtes

Result =

End Set VN linkIn 2002 is besloten om een meerjarig onderzoeksprogramma op te zetten om de kennisleemtes bij steenbekledingen op te lossen. Dit onderzoeksprogramma is weergegeven in het Projectplan Kennisleemtes. Die beslissing werd niet van de ene op de andere dag genomen.

In 1997 is in Zeeland begonnen aan de verbetering van steenzettingen op het buitentalud van de primaire waterkeringen. De keuze van de te verbeteren vakken vindt plaats op basis van de resultaten van toetsingsberekeningen. Bij een score ‘goed’ is geen verbetering nodig, bij een score ‘onvoldoende’ is wel verbetering nodig, maar er waren ook situaties waarbij met de huidige stand van de kennis nog geen eindscore kon worden gegeven: daar gold de tussenscore ‘twijfelachtig’. Uiteindelijk moet op alle primaire waterkeringen een bekleding met een score ‘goed’ liggen. Voor bekledingen die nu een tussenscore ‘twijfelachtig’ hebben, zijn hiervoor twee mogelijkheden: het invullen van de kennisleemtes waardoor een eindscore kan worden gegeven (en versterking van de bekleding als die eindscore niet ‘goed’ maar ‘onvoldoende’ is), óf de bekleding verbeteren ook al is niet bekend of de score echt ‘onvoldoende’ is.

Bij deze afweging gelden de volgende overwegingen:

  • het invullen van kennisleemtes (door onderzoek) kost geld en tijd en het is vooraf onzeker in welke mate het onderzoek ook geld oplevert (bekledingen die een score ‘goed’ krijgen en daardoor niet hoeven te worden verbeterd);
  • het is ongewenst om de uitvoering te laten stagneren;
  • ontwikkelde kennis is ook toepasbaar voor steenzettingen in andere gebieden en voor ontwerp.

Naar bovengenoemde probleemstelling is onderzoek uitgevoerd dat vastgelegd is in het rapport Steenzettingen: Kennisleemtes vs uitvoering, kosten-batenanalyse

In 2003 is besloten om een grootschalige evaluatie van het programma uit te voeren. Deze evaluatie betrof alle onderdelen van het project en is uitgevoerd met alle 'key players'. Deze evaluatie heeft geleid tot een bijsturing van het programma in 2004.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares