Probabilistische kapstokSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistische kapstok

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistische kapstok

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistische kapstok

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistische kapstok

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistische kapstok

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistische kapstok

Result =

End Set VN link


Inleiding

In de studie m.b.t. stabiliteitscriteria in ZSTEEN is in beginsel gekozen voor een probabilistische benadering zowel met betrekking tot de toelaatbaarheid van (deel)mechanismen bij steenbekledingen die tot verlies van de waterkerende functie kunnen leiden (de “normstelling”), als voor de evaluatie van respons van steenbekledingen op golfaanval. (kans op bezwijken van steenbekleding). Met name bij het laatste is de aanpak beperkt gebleven tot het bepalen van door belastingen (golven) geïnduceerde faalkansen, waarbij de sterkteparameters van het rekenmodel als deterministische gegevens zijn beschouwd. Voor een volledig probabilistische aanpak was binnen het project geen ruimte. Onzekerheden werden geacht voldoende te zijn afgedekt door de keuze van conservatieve sterkteparameters, met het idee dat zo’n aanpak in elk geval niet zou leiden tot onderschatting van faalkansen. Dit idee is speculatief, echter, indicaties ervoor zijn ontleend door in het verleden door Deltares uitgevoerde probabilistische analyses ten behoeve van het opstellen van veiligheidsnormeringen voor veiligheidsevaluaties met het rekenmodel ANAMOS. Niettemin was en is dit uitgangspunt een serieuze beperking voor de veiligheidsanalyse.

Het in kaart brengen van onzekerheden van rekenmodelparameters en de effecten ervan op de kans op bezwijken van steenzettingen is van groot belang, zowel voor het verder ontwikkelen en aanscherpen van een probabilistisch faalcriterium voor veiligheidsanalyses van steenzettingen met ZSTEEN, als voor de rationele grondslag voor een “bewezen sterkte” aanpak, conform een voorgestelde deelstudie voor het Onderzoeksprogramma voor (witte vlekken bij) steenzettingen.

Van belang zijnde onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen:

  • Welke onzekerheden spelen een rol bij het ontwerpen van nieuwe, en het toetsen van bestaande steenbekledingen op het buitentalud van dijken?
  • Zijn die onzekerheden en de effecten ervan op respons van steenbekledingen op golfaanval kwantificeerbaar en, zo ja hoe zijn ze te karakteriseren (modelleren) en te integreren in een probabilistische veiligheidsanalyse?
  • Zijn die onzekerheden beïnvloedbaar (reduceerbaar), in welke mate en hoe? En wat is het effect van onzekerheidsreductie en is een afweging te maken van kosten van reductie versus het effect door beïnvloeding?
  • Mede ook in het licht van de voorgestelde ontwikkeling van een bewezensterkte-aanpak: wat is de aard van onzekerheden in het perspectief van:
    • Inherent zijn aan de constructie zelf; mogelijke geleidelijke veranderingen in de tijd.
    • Inherent zijn aan wisseling van de omstandigheden die in een belastingsituatie een rol kunnen spelen.

Uitgangspunt voor de aanpak van deze onderzoeksvragen is een integrale beschouwing van de sequentie van bezwijkmechanismen, beginnend bij bezwijken van de toplaag van de bekleding, erosie van de filterconstructie (indien aanwezig), erosie van kleilagen en van dijksmateriaal, tot het ontstaan van een bres. Het faaltraject na initieel bezwijken van de toplaag wordt gewoonlijk aangeduid als falen van de reststerkte. Naar de fysische aspecten van reststerkte zal in een ander kader onderzoek worden verricht; het project SBW (Sterkte Belasting Waterkeringen).


Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares