Probabilistisch rekenen ZSteenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistisch rekenen Zsteen.

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistisch rekenen Zsteen.

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistisch rekenen Zsteen.

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistisch rekenen Zsteen.

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistisch rekenen Zsteen.

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie probabilistisch rekenen Zsteen.

Result =

End Set VN link
Naast het Black Box model (empirisch model) en ANAMOS (analytisch model) is in het verleden het numerieke model Steenzet ontwikkeld. Dit heeft altijd gefungeerd als onderzoeksmodel en niet als ontwerp- of toetsingsmiddel. In 2000 is begonnen met de ontwikkeling van ZSteen. Het model ZSteen is een doorontwikkeling van het Steenzet model met als kenmerken:


  • Het programma werkt met als hydraulische randvoorwaarden golfdrukken op het talud. Op dit moment zijn alle gemeten golfdrukken alleen beschikbaar in 1 dwarsdoorsnede (loodrechte golfaanval). In beginsel kan ZSteen ook rekenen met scheve golfaanval, mits daarvoor berekende of gemeten drukrandvoorwaarden beschikbaar voor zijn.
  • De standaard golfbestanden bestaan uit een selectie van meetreeksen van onregelmatige golfaanval. In de selectie zijn zowel de zwaarste golfklappen als de steilste golffronten vertegenwoordigd.
  • Het programma rekent met potentiaalstroming door toplaag en filterlaag en freatische berging. De filterlaag moet dus redelijk doorlatend zijn (niet dichtgeslibd) wil deze aanname kloppen. Er wordt gebruik gemaakt van de volledige Forcheimer vergelijking om de doorlatendheid te bepalen, en niet van de gelineariseerde doorlatendheid, zoals in Steenzet. In beginsel is het programma uitbreidbaar met elastische berging voor minder doorlatend materiaal.
  • Het programma rekent met stroming in de granualire laag die evenwijdig is aan de toplaag. Bij dikke filters of een relatief doorlatende ondergrond kan ook stroming in de onderlagen in de richting loodrecht op de toplaag een rol spelen. ZSteen is nu alleen geschikt voor dunnere granulaire lagen. In beginsel is ZSteen wel uitbreidbaar met een extra stromingscomponent in de ondergrond loodrecht op het talud.
  • In een dwarsdoorsnede kunnen verschillende secties met verschillende eigenschappen en al dan niet doorlatende overgangen worden ingevoerd.
  • Naast toetsen en dimensioneren met de standaard golfbestanden is de mogelijkheid aanwezig om metingen, zoals een stormmeting of een getijmeting, na te rekenen.

De doelstelling is om ZSteen als volwaardig en gevalideerd toetsings- en ontwerpgereedschap voor de praktijk vrij te kunnen geven. Zover is het nog niet. Dit deelplan gaat in op de vraag wat er voor nodig is om het wel zover te krijgen.

Twee belangrijke vragen dienen eerst te worden beantwoord:

  • Voorafgaand aan verdere investeringen wordt een tussenstap ingelast waarin de vraag beantwoord moet worden of ZSteen inderdaad in staat is om goede resultaten voor de meer open bekledingen te geven;
  • In aanvulling op dit deelplan een deelplan tbv Skylla opgesteld: Golfdrukken bepalen met Skylla. Skylla kan voor willekeurige golfkarakteristieken en geometrieĆ«n de golfdrukken op het talud berekenen. Hiermee vervalt de noodzaak om met gemeten golfdrukbestanden te werken en daartussen te interpoleren of zelfs te extrapoleren. De ontwikkeling van Skylla vergt nog een aantal jaren. In de tussentijd moet de keuze worden gemaakt of er geĆÆnvesteerd wordt in verbeterde golfdrukbestanden of niet.

Uiteindelijke zijn beide vragen negatief beantwoord en is ZSteen niet verder ontwikkeld. Hiervoor in de plaats het gebruikersvriendelijkere programma Steentoets verder ontwikkeld. In dit programma zijn de resultaten van de verschillende deelonderzoeken verwerkt.
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares