Oploop- en overslagproeven
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie oploop- en overslagproeven

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie oploop- en overslagproeven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie oploop- en overslagproeven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie oploop- en overslagproeven

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie oploop- en overslagproeven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie oploop- en overslagproeven

Result =

End Set VN link

Oploopproef op Tholen

In 2008 en 2011 voerde projectbureau Zeeweringen oploop- en overslagproeven uit op verschillende plaatsen in Zeeland. Doel was om meer inzicht te krijgen in specifieke Zeeuwse problemen met golfoploop- en overslag. Speciale aandacht werd besteed aan verschillende beheervormen en mechanische wijze van bemesting, obstakels zoals trappen, overslag op harde bekledingen en oploop vanaf de berm tot aan de kruin van de dijk.

De proeven werden zoveel mogelijk op eenzelfde wijze uitgevoerd als de overige overslagproeven in Nederland. Naast de overslagproeven op gras, werden ook Elastocoast en open steenasfalt getest op overslag (tot 100 l/s/m).

In 2014 onderzocht Deltares vervolgens op Noord-Beveland hoe sterk de op dijken aanwezige grasbekledingen zijn, hoe ze zich verhouden nadat de eerste schade is ontstaan en hoe snel schade zich uitbreidt.

2008

In 2008 werden golfoverslagproeven gedaan bij Kattendijke (Zuid-Beveland) en op Sint-Philipsland (Tholen). Het doel was om met behulp van een golfoverslagsimulator de erosiebestendigheid te testen van de aanwezige grasbekleding van het binnentalud. Om inzicht te krijgen in de sterkte van harde bekledingsmaterialen (Elastocoast® en open steenasfalt) bij extreme golfoverslag werden bij Kattendijke tevens twee overslagproeven gedaan op het binnentalud van de zeedijk waarop beide materialen waren aangebracht. Tevens werd de invloed van een initiële beschadiging, als gevolg van sneden met een mestinjecteur, beproefd.

Resultaten

Enkel op Sint-Philipsland vond als gevolg van golfoverslag schade op het binnentalud plaats. Deze schade trad op tijdens de proef met 50 l/s per m. Bij de kleinere overslagdebieten leidde de overslag op beide beproefde zeedijken niet tot schade.

Op Zuid-Beveland ontstond voornamelijk (grote) schade ter plaatse van de onderhoudsweg. Als gevolg van terugschrijdende erosie (head cut erosie) werd op het eerste proefvak het talud uiteindelijk ook aangetast. Zodra de zandkern bloot kwam te liggen, ontstond door het uitspoelen van het zand grote schade. Het talud brokkelde langzaam maar zeker af, waardoor het ontstane gat naar boven toe groter werd. Overgangen (van talud naar horizontaal) bleken een bron voor initiële schade te vormen.

De proeven bij Kattendijke (Zuid-Beveland) lieten zien dat, ondanks de aanwezigheid van molshopen en –gaten, de grasmat uiteindelijk niet bezweek bij grote overslagdebieten. De sneden met de mestinjecteur in de teen van de dijk hadden lichte schade tot gevolg. De ter plaatse van de teen ontstane schade was begonnen bij de eerste injectorsnede. De ontstane schade leidde echter niet tot verdere schade. Los van de messneden ontstond een groot gat aan de teen van de dijk en had de initiële schade als gevolg van het eruit slaan van een oppervlakkig in het binnentalud geslagen paal tot meer schade kunnen leiden.

Zowel Elastocoast® als open steenasfalt bleken, mits goed aangebracht, zeer overslagbestendig: een overslagdebiet van 125 l/s per m leverde geen enkele vorm van schade op bij beide harde dijkbekledingen.

2011

In 2011 zijn overslag- en oplooproeven uitgevoerd op de dijk op Tholen. De overslagproeven werden uitgevoerd op een in het talud gelegen trap. De oploopproeven waren voornamelijk bedoeld om de impact te beschouwen van de verbeteringswerken op de kwaliteit van de dijk en zijn uitgevoerd met de overslagsimulator. De (niet juist) herstelde (t.b.v de verbeteringswerken was hier een inkassing gemaakt) knik van de berm naar het bovenbeloop bleek daarbij een zwakke schakel.

Resultaten

De golfoverslagproeven waren wederom succesvol en brachten opnieuw een veelheid aan nieuwe en soms onverwachte informatie en inzichten met zich mee. De voornaamste conclusie was dat een redelijk goede grasbekleding essentieel is om goede weerstand tegen golfoverslag te bieden.

2014

In 2014 voerde Deltares (samen met Infram, van der Meer Consulting en Alterra) op Noord-Beveland oploopproeven uit met de hiervoor speciaal ontwikkelde oploopsimulator. Deze proeven werden uitgevoerd in het kader van het WTI (contactpersoon Astrid Labrujere).


Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares