Open SteenAsfalt State of the ArtSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie open steenasfalt

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie open steenasfalt

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie open steenasfalt

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie open steenasfalt

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie open steenasfalt

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie open steenasfalt

Result =

End Set VN link
open steenasfalt

Open steenasfalt (OSA) werd voor het eerst toepast in 1968 als oeverbescherming,boven en beneden het rivierpeil aan de IJssel. Sinds de eerste toepassing zijn er vele veranderingen aan de mengselsamenstelling doorgevoerd.

De levensduur van OSA voldeed bij verschillende toepassingen niet aan de bij ontwerp gestelde verwachtingen. Naar de oorzaak hiervan werd veel onderzoek verricht, zonder een eenduidige oorzaak als uitkomst. Bij ontwerp van dijkversterkingen in Zeeland werd geadviseerd OSA alleen boven de getijzone toe te passen.

Op basis van de onderzoeken is de totale research gebundeld in twee proeflocaties in Zeeland aan de Westerschelde (Baarlandpolder 2003). In 2009 is de ontwerpprocedure voor open steenasfalt in opdracht van het projectbureau gebundeld en vastgelegd. Deze ontwerpprocedure gaat uit van de omhullingsdikte van de steen met bitumen. Deze ontwerpeisen worden sindsdien standaard toegevoegd aan de RAW richtlijnen.

Open Steenasfalt in de golfoploopzone

OSA wordt steeds vaker toegepast in de golfoploop- en golfoverslagzone van dijken. Voor deze toepassing van OSA is echter geen rekenregel voor dimensioneren en toetsen beschikbaar. Zelfs het bezwijkmechanisme is niet echt evident. Omdat het materiaal in deze zones wordt belast door stromend water wordt verondersteld dat bezwijken voorafgegaan wordt door slijterosie. Feitelijk bezwijken treedt waarschijnlijk op als het open steenasfalt plaatselijk te dun is geworden of zelfs geheel is verdwenen. Dan zullen plotseling grote delen van de resterende bekleding door een langstrekkende golfoploop- of golfoverslagtong worden meegevoerd. Als aanzet om te komen tot een rekenregel voor open steenasfalt in de golfoploop- en golfoverslagzone is de beschikbare kennis geïnventariseerd.

Toepassing open steenasfalt

Op dit moment wordt OSA met name toegepast bij onderhoudspaden die niet worden opengesteld voor recreatief medegebruik, in zwaar belaste oploopzones en bij overslagdijken. In de golfklapzone is het bijvoorbeeld toegepast bij de Bathpolder. De OSA afgedekt met een kleilaag om een natuurlijke overgang te creëren tussen schor en dijk.

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares