Ondiepe voorlanden
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie ondiepe voorlanden

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie ondiepe voorlanden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie ondiepe voorlanden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie ondiepe voorlanden

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie ondiepe voorlanden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie ondiepe voorlanden

Result =

End Set VN link
Westerschelde

Maximale significante golfhoogte.

Voor het opstellen van de golfcondities voor toetsing en ontwerp wordt er gebruikgemaakt van een brekercriterium dat aangeeft hoe groot de maximale significante golfhoogte kan zijn op ondiep water. Als golven op relatief ondiep water komen, zal de hoogte ervan afnemen als gevolg van het breken van de hoogste golven. Naarmate de waterdiepte kleiner wordt, gaat een steeds groter aandeel breken en neemt de significante golfhoogte steeds verder af.

Dit proces is verdisconteerd in het rekenmodel Swan, dat de basis vormt voor de nieuwe hydraulische randvoorwaarden voor het toetsen van waterkeringen. In de afgelopen jaren is dit aspect van het rekenmodel verder verbeterd.

Bij het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen wordt echter meestal geen gebruikgemaakt van de rekenresultaten van de nieuwste versie van het rekenmodel Swan. Vanwege historische omstandigheden wordt vaak gebruikgemaakt van lang geleden berekende golfcondities met een oude versie van Swan, waarna met diverse correcties rekenresultaten zijn verbeterd. Bij het toetsen van steenzettingen blijkt vervolgens dat de golfcondities op ondiepe locaties soms te hoog is. Het rekenmodel Steentoets geeft dan een waarschuwing.

Om met deze problematiek goed om te gaan is afgesproken een korte bureaustudie uit te voeren waarin de verschillende brekercriteria uit de literatuur en die uit de recentste versie van Swan worden gepresenteerd. Daarnaast kunnen de resultaten vergeleken worden met enkele metingen. In de analyse worden ook de criteria voor breuksteen, voor kreukelbermen en voor golfoploop/overslag betrokken.

Maximale golfsteilheid.

Een vergelijkbaar probleem speelt bij de golfsteilheid. Door de diverse correcties op de golfcondities uit het verleden, kan het voorkomen dat de golfsteilheid relatief hoog wordt. In sommige gevallen kan dit zelfs onrealistisch hoog worden, bijvoorbeeld omdat de golfhoogte wel omhoog gecorrigeerd is, maar de golfperiode niet of onvoldoende.

Voorgesteld wordt om de maximale golfsteilheid te bepalen aan de hand van gegevens uit de literatuur en SWAN-WTI. Dit maximum zou afhankelijk kunnen zijn van de bodemhelling.

Voor alle te verbeteren dijktrajecten zijn hydraulische randvoorwaarden opgesteld t.b.v. het ontwerp. Deze randvoorwaarden zijn per dijktraject opgeleverd in zogenoemde detailadviezen: overzichtskaart hydraulische randvoorwaarden Oosterschelde en Westerschelde


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares