Onderlagen
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie onderlagen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie onderlagen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie onderlagen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie onderlagen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie onderlagen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie onderlagen

Result =

End Set VN link


Mijnsteen

Onderlagen: klei, mijnsteen, slak

Tegenwoordig worden regelmatig andere materialen dan klei toegepast als onderlaag voor steenzettingen. Het probleem is echter dat er in geen civieltechnische richtlijnen zijn waaraan deze materialen moeten voldoen. Onduidelijk is welke eigenschappen er echt toe doen en hoe deze kunnen worden bepaald.

De steenzetting bestaat normaliter uit een toplaag van gezette steen, met daaronder een dunne laag granulair materiaal (uitvullaag) en daaronder een geotextiel. Daaronder kan een onderlaag aanwezig zijn van klei, mijnsteen, slakmengsels, et cetera. Het gehele pakket van de gezette toplaag tot en met de onderlagen wordt de bekleding genoemd. De bekleding dekt de kern van de dijk af, die meestal bestaat uit zand, maar soms ook uit klei.

Van oudsher bestaan zeedijken uit lokaal gewonnen klei. De klei vormde daarmee ook de ondergrond voor de bekleding. Veel van de huidige zeedijken zijn echter aangelegd of verzwaard door het aanleggen van zandlichamen afgedekt met een kleilaag. Goede klei is wel verkrijgbaar, maar een zorgvuldige verwerking van klei is, zeker in de tijzone, vrij lastig. Daarom past men, daar waar vroeger klei werd verwerkt, tegenwoordig ook regelmatig alternatieve materialen toe zoals slakmengsels, mijnsteen of GeoCrete.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares