Kwaliteit van zetwerkSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie kwaliteit van zetwerk

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie kwaliteit van zetwerk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie kwaliteit van zetwerk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie kwaliteit van zetwerk

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie kwaliteit van zetwerk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie kwaliteit van zetwerk

Result =

End Set VN link
Ongelijke bekleding

Doordat een steen iets boven de andere stenen uitsteekt, zal er tijdens golfoploop of golfneerloop een hoge stroomsnelheid tegen de uitstekende zijkant van de zetsteen op botsen. Dit levert een hoge stuwdruk, die wordt doorgegeven aan het filter. In dit onderzoek is een verkenning uitgevoerd naar de stabiliteit van oneffen steenzettingen. Dit zijn steenzettingen waarbij een of meerdere stenen iets uitsteken boven de andere stenen. Het gaat daarbij om oneffenheden welke beperkt blijven tot enkele centimeters (minder dan orde 10 % van de toplaagdikte). Uit het onderzoek is gebleken dat het grote stijghoogteverschil tijdens een golfklap of golffront, zoals verdisconteerd in Steentoets, meestal niet tegelijk optreedt met het hoge stijghoogteverschil als gevolg van de stuwdruk. Dit kan alleen bij een uitzonderlijke situatie met een lage overgangsconstructie ten opzichte van de stilwaterlijn.

Ten behoeve van het onderzoek zijn trekproeven uitgevoerd op zuilen die minder goed gezet zijn dan de zuilen in de naaste omgeving. Met deze trekproeven is getracht een indicatie te krijgen van het verschil in sterkte tegen golfbelasting.

Als indicatie voor minder goed gezette zuilen is uitgegaan van de openruimte tussen de zuilen. Naar aanleiding van dit onderzoek is een meetmethode opgesteld om het openoppervlak tussen de zuilen te kunnen bepalen.

ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares