InklemmingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming

Result =

End Set VN linkInklemming meten bij betonzuilen

Het onderzoek naar de invloed van klemming is in het verleden op twee manieren uitgevoerd. De eerste methode is eenvoudig van opzet en resultaatgericht. De methode gaat uit van de aanwezigheid van matig geklemde stenen in een steenbekleding waarin bijna alle stenen goed geklemd liggen. Er wordt gebruik gemaakt van trekkrachten uit trekproefresultaten die een zeer kleine kans van onderschrijden hebben, waardoor de methode zich volledig richt op de zwakke schakel in de bekleding. De resultaten worden omgerekend naar een klemfactor die in principe direct meegenomen kan worden in het rekenmodel. Een nadeel van de methode is dat het niet helemaal aansluit op het werkelijke bezwijkgedrag van de steenzetting, waardoor de invloed van klemming gemakkelijk overschat kan worden.

Trekproeven in Zeeland

De afgelopen decennia zijn er veel trekproeven op steenbekleding uitgevoerd in Zeeland. Er zijn trekproeven uitgevoerd op vlakke betonblokken, natuursteen, gekantelde betonblokken en betonzuilen. Daarnaast zijn er in 2008 trekproeven op koperslakblokken op de Oesterdam uitgevoerd als een geavanceerde toetsing. In 2013 zijn trekproeven uitgevoerd op 4 verschillende typen betonzuilen (Hydroblock, Basalton, Ronaton en Hillblock) die in 2012 waren gezet bij de dijkverbeteringen. Deze laatste serie van trekproeven gaf aan dat ook een nieuwe, ingewassen, bekleding van betonzuilen toch een goede inklemming laat zien. Tijdens de proeven is met maximaal 3 maal het gewicht van de betonzuil getrokken of tot een maximale verplaatsing van 20mm. De gemeten verplaatsingen bedroegen hooguit enkele millimeters.

Fundamentelere benadering trekproeven

De tweede methode is fundamenteler van aard en richt zich op het simuleren van het werkelijke bezwijkgedrag van een geklemde steenbekleding. De hiervoor ontwikkelde rekenmodellen zijn heel geschikt om uiteindelijk de stabiliteit te voorspellen van een gemiddeld stuk steenbekleding. Een nadeel is dat het nog onduidelijk is of de mogelijkheid bestaat om ook goed om te gaan met de variatie aan klemming die men in werkelijkheid aantreft in de steenbekleding. Om deze variatie beter in beeld te kunnen brengen is een onderzoek opgestart om te zien of het mogelijk is om met valgewichtdeflectiemetingen de (mate van) klemming van de steenzetting te bepalen: Inklemming vs VGD

Voor dit onderzoek is ook gekeken naar de optredende 'normaalkrachten' die ontstaan in de bekleding. Dit onderzoek is zowel in de Deltagoot als in in het veld uitgevoerd. Omdat de teenconstructie waarschijnlijk mede bepalend is voor die normaalkrachten, is ook de teenconstructie aan nader onderzoek onderworpen: teenconstructies

ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares