Golfklappen en kwantificering golfbelastingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfklappen en kwantificering golfbelasting

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfklappen en kwantificering golfbelasting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfklappen en kwantificering golfbelasting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfklappen en kwantificering golfbelasting

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfklappen en kwantificering golfbelasting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfklappen en kwantificering golfbelasting

Result =

End Set VN linkgolfklappen

Bij de analyse van de belasting op de steenzettingen zonder dichtslibbing of gietasfalt is tijdens het Deltagootonderzoek van 1997 en 1998 vastgesteld dat het stijghoogteverschil over de toplaag veel groter kan zijn dan volgens de oude formules. Dit was vooral te wijten aan het feit dat de toen onderzochte constructies uit een andere klasse van steenzettingen komen. Ze hebben een relatief open toplaag een relatief weinig doorlatend filter (kleine leklengte), terwijl voor die tijd het onderzoek zich vooral richtte op relatief dichte toplagen op een vrij doorlatend filter (grote leklengte).

Het is gebleken dat bij een kleine leklengte (Λ/D < 3 à 5) en kleine brekerparameter (ξop < 2 à 2,5) er een krachtige golfklap is die leidt tot de belangrijkste stijghoogteverschillen, die een factor 2 groter kunnen zijn dan volgens de berekeningen met ANAMOS. Het belang van de golfklap neemt af als:

  • de leklengte toeneemt, en/of
  • de brekerparameter toeneemt, en/of
  • de overschrijdingsfrequentie van het stijghoogteverschil toeneemt (van bijvoorbeeld Φ2% naar Φ13%)

ANAMOS onderschat de gemeten stijghoogteverschillen omdat de theorie ervan uitgaat dat het maatgevende moment vlak vóór de golfklap plaatsvindt, terwijl bij de metingen op steenzettingen met een kleine leklengte is gebleken dat de maatgevende belasting optreedt tijdens de golfklap. Uit de analyse van de metingen is gebleken dat naarmate de verhouding tussen golfhoogte en leklengte, Hs/Λ, kleiner is, er een kleiner verschil is tussen de berekende en de gemeten stijghoogteverschillen. Dit sluit aan bij het feit dat de formules voor ANAMOS ontwikkeld zijn voor een relatief grote leklengte.

De golfklap is echter niet alleen belangrijk voor open steenzettingen. Ook voor ingegoten steenzettingen blijkt de golfklap de meest belangrijke belasting te zijn.


.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares