PBZ onderzoek en innovatie erosie klei

PBZ onderzoek en innovatie erosie klei
PBZ Onderzoek en Innovatie PBZ onderzoek en innovatie
Onderzoektype Overige mechanismen (anders dan toplaagstabiliteit)

Activity IORErosie kleilaag bij variërende waterstand

In het kader van het onderzoek van WTI-2017 is een model ontwikkeld voor het berekenen van de erosie van een kleilaag onder golfaanval (Kaste en Klein Breteler, 2014). Dit rekenmodel is in 2015 toegepast op de kleibekleding van de Emanuelpolder. Dit model is op verzoek van projectbureau Zeeweringen aangepast om te kunnen rekenen met variërende waterstanden (zoals in een getijgebied). Het model berekent de erosie van de kleilaag (en de zandkern) van een dijk, bijvoorbeeld na het bezwijken van de steenzetting. Daartoe wordt de gehele stormduur in tijdstappen opgedeeld. Per tijdstap wordt de erosie van de betreffende tijdstap bepaald en opgeteld bij alle voorgaande stappen. Dit levert uiteindelijk het erosieprofiel. Hoewel het rekenmodel ook kan werken met de zandkern, wordt de aandacht gericht op de erosie van de kleilaag.

Dit nieuwe model is in de plaats gekomen van het rekenmodel dat was ontwikkelde tbv de kleidijken bij Saeftinghe 1 en Saeftinghe 2.


Gerelateerde onderwerpen
De View-Navigation (VN) pagina's.


De links naar andere pagina's.

Produceert
Consumeeert
Onderdeel van PBZ onderzoek en innovatie
Instantie van
Betreft
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares