Beleidsanalyse toepassen secundaire bouwstoffen bij versterking steenbekleding
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie beleidsanalyse toepassen secondaire bouwstoffen bij versterking steenbekleding

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie beleidsanalyse toepassen secondaire bouwstoffen bij versterking steenbekleding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie beleidsanalyse toepassen secondaire bouwstoffen bij versterking steenbekleding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie beleidsanalyse toepassen secondaire bouwstoffen bij versterking steenbekleding

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie beleidsanalyse toepassen secondaire bouwstoffen bij versterking steenbekleding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie beleidsanalyse toepassen secondaire bouwstoffen bij versterking steenbekleding

Result =

End Set VN linkmodelopstelling

Een dijk bestaat uit een basis van zand en klei. Om te voorkomen dat deze wegspoelen, zijn ze afgedekt met een laag steen of beton. Hier bij worden regelmatig innovatieve materialen toegepast. Deze materialen kunnen beter zijn voor het milieu, goedkoper zijn of technische voordelen bieden. Nieuwe producten worden eerst uitgebreid getoetst, bijvoorbeeld in een waterbassin. Daarna wordt een proefvak aangelegd van het materiaal op de dijk.

Voorbeelden van proefvakken met innovatieve materialen zijn:

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat gebruik wordt gemaakt van diverse zogenaamde secundaire bouwstoffen. Secundaire bouwstoffen zijn materialen die anders als rest- of afvalstof verwerkt zouden worden, en nu opnieuw kunnen worden gebruikt. Deze secundaire bouwstoffen moeten voldoen aan de huidige milieuwetgeving (Besluit bodemkwaliteit).

Er is behoefte aan inzicht in de kans op het ontstaan van milieuschade (wanneer bijvoorbeeld bij storm materialen in het oppervlaktewater terecht komen), ondanks dat de toegepaste materialen voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Om dit inzicht te scheppen wordt een inventarisatie uitgevoerd naar geldende wet- en regelgeving en het landelijke en regionale beleid. Naast de landelijke regels wordt ook geïnventariseerd of sprake is van specifieke (aanvullende) eisen vanuit Rijkswaterstaat. Tevens wordt ingezoomd op mogelijk toekomstige beleidsontwikkelingen zodat hierop geanticipeerd kan worden.

Met de inventarisatie wordt inzicht gegeven in de beleidsruimte om op projectniveau keuzes te kunnen maken. Tevens wordt inzichtelijk waar sprake is van beleidshiaten. Deze inventarisatie biedt het uitgangspunt en advies voor een eventueel vervolgtraject.
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares