Belastingsfuncties voor steenbekledingen
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie belastingfuncties voor steenbekledingen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie belastingfuncties voor steenbekledingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie belastingfuncties voor steenbekledingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie belastingfuncties voor steenbekledingen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie belastingfuncties voor steenbekledingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie belastingfuncties voor steenbekledingen

Result =

End Set VN link
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen zijn vele nieuwe formules ontwikkeld voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen. Het is belangrijk dat deze nieuwe kennis ook wordt gebruikt bij het afleiden van de maatgevende golfcondities. Die worden in Zeeland ten behoeve van het ontwerp van nieuwe bekledingen berekend met het programma Wind-Water.

In dat programma worden vereenvoudigde belastingfuncties toegepast om de zwaarste mogelijke combinatie van Hs (golfhoogte) en Tp (golfperiode) te kunnen vinden: Z=Hs*Tp, Z=Hs*Hs*Tp of Z=Hs*Tp*Tp. De golfrandvoorwaarden met de grootste waarde van de Z-functie zijn dus maatgevend. De nieuwe kennis uit de sterktekant moet worden verwerkt in de belastingfuncties. De belangrijkste vernieuwingen in de formules voor het ontwerpen van steenzettingen, die van invloed zijn op de keuze van de maatgevende golfcondities, zijn:

  • invloed van lange golven op de stabiliteit van de toplaag
  • invloed van hoek van golfinval op de stabiliteit van de toplaag
  • afschuiving

Deze nieuwe inzichten hebben geleid tot andere sterkteformules. Om niet uit de pas te lopen zijn er ook nieuwe belastingfuncties ontwikkeld.

Voor alle te verbeteren dijktrajecten zijn hydraulische randvoorwaarden opgesteld t.b.v. het ontwerp. Deze randvoorwaarden zijn per dijktraject opgeleverd in zogenoemde detailadviezen: overzichtskaart hydraulische randvoorwaarden Oosterschelde en Westerschelde

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares