Innovaties van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP-2)


De Hoogwaterbeschermingsprogramma’s (HWBP) zijn onderdeel van het Deltaprogramma. Zij vallen onder Deltaplan Waterveiligheid. In het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma en het nieuwe, doorlopende Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden afgekeurde waterkeringen verbeterd en versterkt. Het HWBP-2 heeft gelopen van 2006-2017, met enige projecten tot 2021. In het HWBP werken het Rijk en de waterschappen intensief samen, dragen beide de verantwoordelijkheid en delen de kosten. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en steeds voor een periode van zes jaar opgesteld, met een doorkijk van twaalf jaar (momenteel: programma 2018-2023). In het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt kennis over alle aspecten van het verbeteren van de primaire waterkeringen gedeeld. Dit draagt bij aan een doelmatigere realisatie en leidt uiteindelijk tot besparing van maatschappelijke kosten. Het gaat om kennis van projectmanagement, innovatieve ontwerpen en contracten, toepassing van nieuwe normering, omgevingsmanagement, beheersing van risico’s, ramingen en planningen.

De innovatiesite van HWBP-2.

Innovatieprocesstappen
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares