GeoCrete


Aanleiding: haventje Kats 2006

Aanbrengen en mengen op het haventerrein in Kats

In 2006 toetste het projectbureau de bekleding van het haventje van Kats en de omringende dijken op sterkte (dijktraject Leendert Abrahampolder, 2008). Daaruit bleek dat o.a. de bekleding in het haventje niet meer voldeed aan de eisen. Havenplateaus worden tijdens de dijkverbeteringen vaak voorzien van een bekleding van asfalt. Voor het haventje van Kats was er echter de grote wens om de karakteristieke klinkerbestrating te behouden. Ook beheerstechnisch was dit gewenst, omdat klinkers in de zomer minder gevoelig zijn voor spoorvorming dan asfalt. Als oplossing werd gekozen om in plaats van de bekleding van het haventerrein te verbeteren, de ondergrond zo sterk te maken dat deze zou voldoen aan de veiligheidseisen. De klinkers zouden er dan alleen liggen voor ‘het zicht’ en vanuit waterbouwkundig oogpunt bezien verder geen functie hebben.

In overleg met het bedrijf TerraStab werd ervoor gekozen om het terrein te verharden met GeoCrete. Dit materiaal had zich al bewezen bij o.a. containerterminals. De uitvoering vond plaats in het voorjaar van 2007.

Zie onder (Innovatieprocesstappen) voor een evaluatie van deze proef.

Grondverbeteringen 2010 - 2012

Frezen op de dijk bij Yerseke met een aangepaste Challenger

In 2010 werd GeoCrete ook toegepast bij een ‘acute’ grondverbetering bij dijktraject Yerseke. Op een aantal plaatsen was de (zee)klei in het dijklichaam zo slecht van draagkracht/stabiliteit dat deze moest worden vervangen door funderingsmateriaal waarop de zetsteenconstructie kon worden geplaatst. Met de traditionele methode zou de laag zeeklei moeten worden afgegraven en vervangen door laag fosforslakken van 80 centimeter. De ontgraven zeeklei zou dan eerst in depot op natuurlijke wijze moeten drogen voordat deze verder verwerkt en afgevoerd kan worden, een langdurig en kostbaar proces. In plaats daarvan werd als proef de natuurlijk aanwezige zeeklei gestabiliseerd met bindmiddelen/ hulpstoffen en afgewerkt met een dunne laag (10 centimeter) fosforslakken die het verwerken van de zetsteenconstructie mogelijk maakte. De laag gestabiliseerde zeeklei bedroeg 45 centimeter.

Sint Annaland

Het waterschap en de gemeente Tholen pakten samen een groot deel aan van het havenplateau van Sint-Annaland. Dat gebeurde op dezelfde wijze als bij het haventje van Kats. Op een nagenoeg vergelijkbare wijze versterkte het projectbureau in 2015 het restant van het havenplateau van Sint Annaland tijdens dijkversterking Sint-Annaland.

Hoedekenskerke

In het haventje van Hoedekenskerke stond buitendijks een oud wachthuisje. Vanwege de cultuurhistorische waarde werd dit verplaatst. Bij de dijkversterking Hoedekenskerke (haven) werd het havenplateau vervolgens versterkt met GeoCrete.

Grondverbetering Sint Pieterspolder 2015

Aanbrengen GeoCrete bij Sint Pietersolder

In 2015 werd, op basis van de proef bij Yerseke in 2010, nagenoeg de gehele grondverbetering van dijkvak Sint Pieterspolder uitgevoerd met GeoCrete. De grondverbetering, uitgevoerd door aannemer Liebregts, werd ingepast in het proces van de dijkverbetering. Een vooraf bepaald geprefabriceerd mengsel werd op de dijk uitgereden, waarna het materiaal door de klei werd gefreesd (ca. een halve meter diep) en afgewerkt. Direct aansluitend werd de grondverbetering afgedekt met het geotextiel en een filterlaag. Op deze wijze werd meer dan 30.000 ton slappe klei verbeterd.

Logo Liebregts.jpg

Projectleiders: Yvo Provoost (06-52417602) en Roy van de Voort (06-21841099).

InnovatieprocesstappenGeoCrete bepaling scope

Het probleem van het havenplateau Kats is in de werkgroep Kennis van het projectbureau aan de orde gesteld. Daarbij is gewezen op de mogelijkheden van het product GeoCrete en bestaande praktijktoepassingen. Vervolgens is een stappenplan opgesteld om nadere informatie te verkrijgen en te komen tot een besluitvorming.
GeoCrete Evaluatie

Het project is uitgevoerd in februari en maart 2007. Het is door het projectburau, de aannemer en het waterschap Zeeuwse Eilanden geëvalueerd. Daarbij is er aandacht besteed aan de periode van uitvoering, de kwaliteit, de nazorg en de punten waarvan geleerd is. Alle partijen hebben het project positief beoordeeld.


GeoCrete toepassingen

GeoCrete is door Projectbureau Zeeweringen bij verschillende project toegepast:

  • Haven van Kats (onderlaag)
  • Yerseke (grondverbetering)
  • Hoedekenskerke (buitendijkse fundering)

Kats

Op het haventerrein van Kats is GeoCrete als functionele onderlaag toegepast onder de karakteristieke klinkerbestrating. De GeoCrete vervult in dit geval de functie van dijkbekleding.

Frezen en mengen, Kats


Yerseke

Naast het project op het haventerrein in Kats is GeoCrete ook nog toegepast in een dijktraject bij Yerseke. Het betrof hier een accuut probleem met betrekking tot de draagkracht van het buitentalud.

In 2015 is in Yerseke de benodigde grondverbetering over bijna 3km uitgevoerd met GeoCrete. Een vooraf bepaald geprefabriceerd mengsel is op de dijk uitgereden, daarna is het materiaal door de klei gefreesd (ca. een halve meter diep) en afgewerkt. Direct aansluitend is de grondverbetering afgedekt met het geotextiel en de filterlaag. Meer dan 30.000 ton slappe klei is verbeterd.

GeoCrete toepassing op dijkraject nabij Yerseke


Hoedekenskerke

In het haventje van Hoedekenskerke is het buitendijks staande wachthuisje verplaatst en op een plateau van GeoCrete geplaatst.

GeoCrete toepassing bij Hoedekenskerke
GeoCrete vaststellen productgegevens
GeoCrete

Opstellen rekenmethodiek

Omdat de beheerder van de waterkering verplicht is om de waterkering regelmatig te toetsen, moet er voor alle toegepaste bekledingen een toetsmethode beschikbaar zijn. Zo'n toetsmethode maakt gebruikt van de hydraulische belastingen en van de sterkte van de te toetsen bekleding.

Om voor GeoCrete een goede rekenmethode op te kunnen stellen zijn sterkteproeven uitgevoerd. Uit het werk zijn boorkernen gehaald die beproefd zijn in het laboratorium op samenstelling en sterkte. De sterkte gegevens zijn gebruikt om de rekenmethode op te stellen.
Referenties
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares