Ecologisch kaart

Bezig met het laden van de kaart...


Context VN set links: model = PBZ Ecologisch kaart


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PBZ Ecologisch kaart

Result = Dijkversterking Zeeland VN

End Set VN link

Ecologie speelde een belangrijke rol bij projectbureau Zeeweringen. Op de kaart zijn alle adviezen per dijkvak te raadplegen.

Meer informatie over ecologie binnen project Zeeweringen staat onder Omgevingsmanagement.

Ook is er onderzoek uitgevoerd hoe natuur en dijkverbeteringen elkaar kunnen versterken in o.a. de programma's Building with Nature en Building for Nature.

Ten behoeve van de uitvoering en de vergunningverlening is een kaart met hoogwatervluchtplaatsen Ooster- en Westerschelde opgesteld. Op deze kaart staan de locaties waar vogels poetsen, slapen en rusten.

MER procedure

Aan het begin van het project Zeeweringen is overwogen om in het kader van een eventueel te doorlopen m.e.r.-procedure voor alle als 'onvoldoende' beoordeelde dijkvakken tezamen een startnotitie op te stellen. Bij het opstellen van het milieu-effectrapport daarna zou moeten blijken of het nog steeds nodig was alle dijkvakken in het milieu-effectrapport op te nemen. In overleg met het secretariaat van de commissie voor de milieu-effectrapportage is echter besloten voorafgaand aan een eventuele m.e.r.-procedure een schatting te maken van de te verwachten milieueffecten, in de vorm van bijvoorbeeld een milieu-inventarisatie. Op basis daarvan zou dan alsnog kunnen worden besloten welke dijktrajecten de m.e.r.-procedure zouden moeten doorlopen. Vervolgens zou voor deze dijktrajecten apart een startnotitie kunnen worden opgesteld.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares